د افغان سیتادل شرکت خدمتونو

Posted on at


د افغان سیتادل شرکت د آی تی ځانګری شرکت دی چی افغانستان له آیسا ټر ملاټر او پانګی اچونی لا نری دی په کال ۲۰۱۰ کی یی په خپلو کړنود هرات په ولایت کی پیل وکړ.
په دی کړی افغان سیتادل وکولای شو چی ۱۰ د زده کرو ټولګی د اړتیا وړ توکو سره په ۱۰ بیلا بیلو انجونو ښوونځیو کی د هرات په ولایت کی پیل کړی دی


.
ددی شرکت موخی د افغانو انجونو د روزنه او پرمختک د تکنالوژي په برخه کی و. او همدا ډول ددي لپاره چي د افغان خلکو او ټولني په چوپر کي اوسی.
وروسته ډیړ لړ کړونو سړه د هرات په ولایت کی اوس پریکره یی ددي شرکت د ښه پرمختک لپاره نیولی شوی ده تر څو دیړ چوپرونه وړانډی کړی نو ددي لپاره یي اوس د کابل په ولایت کي هم خپلی کرني د ډیر دو په محال کي دي او ورسته یي یو لړ هڅو سره یي وکولای شو چي لومړي ښوونځی د کابل په ښار کي د خپل مرستو پوښښ لاندی راولي.


نه یوازی دا همدا ډول افغان سیتادل شرکت د زده کوونکو د زډه کړو په اند کی هم دی او ددي کمپنی له خوا یو د کمپیوتر ښوونکی هر یو ښوونځی لپاره د زډه کوونکو ته د زډه کړه ورکوي تر څو د تنکنالوژی پوهی سره ډیره ارتیا ولري.
ددی تر څنګ دا شرکت د بیت لندر سره یو ځای او ملاتړیي کوي د کار او لاسته راوړنی زمینه یي ددی زده کوونکو لپاره چمټو کری ده زډه کوونکی محصلین کولای شی ددي سایت غړیټوب ترلاسه کړی. او خپلی مقالی او نوری لیکنی خپاره کری او هغه فیلمونه ددوي خپله جوړه کړی دی لاسته راوړنی ولری


.


تر اوسه پوره په افغانستان کی ۶۰۰۰ نه ډیر ګته اخیستونکی لري چي ډیری د افغانستان ښځي دي چی اوس کولای شي ددی له لاری د کورني زده کړو او داسی نورو دندو ترڅنګ له دی سایت نه ګټه واخلی او خپلی تولنیز اړیکو د نړی له هر کوټ سره ډیری کړی چی د لیکونو او مقالو لیکول په ښه توګه زده کړی.
دا شرکت د افغان ځوانانو د ورټیا پرمختک په اند کی ده تر څو د نوړو نریوالو توګه د کمپیوتر او اینترنت تکنالوژي نه ډيره ګته واخلی او هم د افغانستان د نړی د نور د پرمختلولو هیوادونو په څنګ کی ځای ولري.
وامن انکس
About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160