زنده گی من

Posted on at
 
می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده گی خود با چه مشکلات روبرو می شود .من همان دختر هستم که از پدر یتیم ماندم ومن در زمان کودکی که بسیار کوچک بود م مادر خود را از دست دادم حالا در دنیا من بسیار تنها شدم نه خواهری دارم نه برادری ونه پدر ومادر مهربانی .در این دنیای بسیار بزرگ من تنها هستم یک یاور یک مونس ویک غم خواری ندارم من به پیش مادر کلان پدری خود زنده گی میکنم .او مرا بسیار دوست دارد اما؟هر قدر که دوستم داشته باشد جای مادرم را پر کرده نمیتواند چون هیچ کسی جای پدر ومادر مارا گرفته نمیتواند .شاید این همه به تقدیر من نوشته شد بود که من باید بدون پدر ومادر بزرگ شوم من همیشه میخواستم وقتیکه من درسهای خود را تمام کردم پدر ومادر جانم در کنا ر م باشند اما هر گز این خواسته من بر آورده نشد.گناه من چه بود که


 


  


در دوران کودکی فامیل خود را از دست بدهم شاید خواسته خداوند این بود که من باید تا آخر عمر بدون پدر ومادر زنده گی کنم خدا وند انسانهای خوب را به پیش خود می خواهد .پدرم در یکی از جنگ ها شهید شد ومادر م هم تحمل کرده نتوانست فوت کرد .من همان کودکی هستم که چهره پدر خود را ندیدم بعضی از انسان ها هستند که هیچ به پدر ومادر خود احترام قایل نیستند من با خود میگویم که ای کاشک پدر ومادرم زنده می بودند .ومن همیشه خدمت شان را میکردم چون میگن بهشت در زیر پای پدر ومادر است انسان تا وقتی قدر پدر ومادر خود را نمیداند تا وقتیکه خودش مادر نشده باشد .وتا وقتیکه خودش هم پدر نشده باشد. خدایا آیا وقتی خواهد شد که پدرم بگوید دخترم من همین آرزو را دارم که یکی به من بگوید دخترم چون درد یک دختر را فقط مادرش میفهمد کسی دیگری نمیتواند آن را درک کند .یک دختر غم خود


 


  


را تنها به مادر خود شریک کرده میتواند من که تمام غم ها را در قلب خود پنها میکنم چون که کسی نیست غم دلم را قلط کند یک شخص است فقط مادر انسان دیگر کسی نیست .هر وقتیکه دلم بسیار میگیرد میروم بر سر قبر پدر ومادرم بسیار زیاد گریه میکنم بعدًدلم کمی قرار میشود این بود داستان زنده گی (یوسفی)


 


  


 


الهی در دل کسی غم را مده .....که مادر دلسوزش از کنارش جداشود


پدرش فوت کند ومادرش از درد دوری شوهرش فوت کند ......الهی تو هستی که من را خلق کردی
الهی این بنده ات را تنها نگذار ....چون این بنده تو به جزاز تو کسی را ندارد
الله پدر جان موهای پر پر تو ....به ماشین دار زندند با جیگر تو
به ماشین دار زندند خونها میریزد ....بسوزد تا قیامت این قلب دختر توAbout the author

160