ارزش شیر مادر برای طفل

Posted on at


شیر مادر

 

   شیر مادر غذای مطلوب را برای طفل مهیا نموده و در تقویت ، انکشاف و نشو نمای وی نقش اساسی دارد . تغذی با شیر مادر با نشو نمای بهبود یافتهء طفل در ماه های اول حیات توام میباشد . با تغذ یه با شیر خود ، مادر پروسه معافیت را در زمان ولادت شروع نموده و طفل را در مقابل پتوجن های مختلف ویروسی و باکتریائی قبل از دریافت معافیت فعال از طریق واکسناسیون ، حفاظت مینماید ، زیرا که جلد و طرق معدی معائی طفل با میکرو ارگانیزم های مادر ( colonize) شده و خانم به مقابل آ نها در شیر خود انتی بادی هائی را دارا میباشد.شیر دادن مقدم به طفل colostrum) ( را مهیا نموده و این ماده ، نگهداری از انتانات را عرضه داشته ، مواد غذائی مهم را به طفل داده و تاثیرات مفید بالای تقلصات رحم مادر دارد که میتواند انزفه بعد از ولادت را وقایه نماید.

   

تغذی مکرر و منحصر با شیر مادر برای بسیاری خانم ها یک شیوه مناسب تنظیم بار وری بوده میتواند خصوصاً وقتیکه شیوه های دیگر تنظیم خانواده به آسانی در دسترس نبوده و یا مطابق میل نباشند.

شیر مادر بهترین شیر برای نوزاد بوده طوریکه بصورت بی نظیر به ضروریات وی موافق میباشد. شیر مادر از اول با حرارت مناسب بدسترس بوده، مواد غذایی ضروری را تهیه نموده، ضرورت وقت اضافی را برای تهیه شدن نداشته و رایگان میباشد. شیر مادر از ملوث بودن پاک بوده نگهدارنده باالقوه حیات است، سبب انرژی و عدم تحمل نگردیده، معافیت را مهیا ساخته و سیستم معافیتی را تقویت مینماید. شیر مادر انکشاف حس و اداراکی را تقویت نموده و فواید مثبت روحی را برای مادر دارا میباشد. تغذی منحصر با شیر مادر، بهترین غذا و حفاظت از امراض ممکنه را به طفل میدهد. هرگاه مادران بدانند که تغذی منحصر با شیر مادر بهترین چانس های نشو و نما و انکشاف خوب را میدهد، ممکن است آنها بشتر خواهان تغذی با شیر مادر گردند. آنها باید تشویق شوند تا علی الرغم دلایل اجتماعی یا فردی که تغذی منحصر با شیر مادر را مشکل یا نا مطلوب میسازد، جهت فراهم نمودن یک آغاز خوب به نو زادان ایشان، با شیر مادر تغذی نمایند.

تغذی منحصر با شیر مادر برای شش ماه یک طریقه مطلوب تغذی نو زادان میباشد. بنابر این اطفال باید تغذی متمم را با تغذی متداوم شیر مادر تا دو سالگی یا بیشتر از آن اخذ نمایند. برای توانمند ساختن مادران به تاسس و تداوم تغذی منحصر با شیر مادر برای شش ماه توصیه میگردد:

  1. آغاز تغذی با شیر مادر در ساعت اول تولد
  2. تغذی منحصر با شیر مادر: یعنی طفل تنها شیر مادر را بدون کدام غذا یا مایع اضافی، حتی آب دریافت میدارد.
  3. تغذی با شیر مادر بر اساس خواهش طفل بدین معنی است که به تعداد دفعات که طفل می خواهد در روز یا شب، برایش داده شود
  4. عدم استعمال بوتل ها، چوشک ها و سر چوشک

 

  1.   
  2. شروع تغذی متمم به موقع و کافی در ماه ششم.

بنابر این طفل کوچک به هر اندازه ( دفعات و دوام) که در روز و شب میخواهد باید با شیر مادر تغذی گردد. این تغذی میتواند در 24 ساعت هشت مراتبه یا بیشتر باشد. در حالیکه تغذی با شیر مادر یک عمل طبیعی است، یک عادت آموخته شده نیز میباشد. مادران و مراقبت کننده گان دیگر به تقویه فعال و دوام دادن عادات مناسب تغذی با شیر مادر، ضرورت دارند.

 

 About the author

anosh-anexx

I am anosh annex from Afghanistan.
buzz and share

Subscribe 0
160