غذ ا

Posted on at


 


ا نسا ن هر آنچه که می خورد ویا  می نوشد ود ر بد ن هضم وجذ ب گرد ید ه وبرا ی انسا ن ها قوت وا نر ژی می بخشد به نام غذا یا د می گر د د. برای ا ینکه انسا ن بتوا ند زند گی خود را پیش ببردووجود آ ن انر ژ ی تولید کند نیا ز به غذا دارد وهمچنا ن حیوا نا ت هم برا ی ا دا مه حیات خود نیا ز به غذ ا دارند برای ا ینکه ا نسا ن بتواند کا ر وفعا لیت کند نیاز به غذ ا دارد غذا د ر وجود ا نسا ن بسیا ر مفید می با شد وا نسا ن توسط غذا زنده می ماند واگر غذا مصرف نکند منجر به مرگ آ ن می گرد د.پس غذا د ر زند گی ا نسا ن با ا رزش است وغذا روح ا نسا ن می با شد .


وانسان می تواند د ر زندگی خود از غذا های متنوع استفا ده کند وا نسا ن با ید غذا های مفید ی را مصرف کند تا د ر بد ن او ضرر نر سا ند وا نسا ن برای اینکه از مریضی ها ی ما نند سکته قلبی ،چربی خون ، فشا ر،ود یگر مریضی ها در اما ن با شد با ید ا نسا ن با ید از  مصرف روغن زیا د جلوگیری کند تا ا ز مریضی ها  در ا ما ن با شد ا نسا ن باید غذ ا ها ی سنگین را مصرف نکند تا با عث چا قی او نگر د د واگر هم مصرف می کند باید ورزش کند تا به  وجود آ ن  ضرر نر سد .پس ورزش وغذ ا در زندگی ا نسا ن از اهمیت خا صی بر خور دار است .


تما م غذا ها ی که ا نسا ن د ر طول زند گی روزا نه خود مصرف می کند از 2منبع به دست می آ ید .1منبع حیوا نی  2منفع نبا تی 


غذا ها ییکه  منا بع حیوانی  ما نند:شیر ،ما ست ،تخم مر غ،روغن ،گوشت وغیر ه می باشد . 


 


غذ ا ها ی منا بع نبا تی مانند:غله جا ت ،میو جا ت ،سبزیجا ت،رو غن وغیره می با شد .


غذ ا برا ی صحت وسلا متی بد ن وا نجا م فعا لیت ها ی حیا تی ما نند نمو وا نکشا ف ،دوید ن ،فکر کر دن ،وغیره شرط حتمی وضروری می با شد .برای ا ینکه وجود انسا ن ا ز ویتا مین ها ومنرا ل ها بر خوردا ر با شد وجود ا نسا ن از مریضی ها د ر اما ن با شد نیا ز به غذ ا ها ی محتلف  ضروری وحتمی می با شد .میو ه ها سر شا ر ا ز ویتا مین ها می با شد میوه ها یک نوع موا د غذا یی می باشد که ا ز در ختا ن میوه دا ر به دست می آید واز در ختان میوه های مختلف حا صل می گر د د.برای اینکه وجود انسا ن سا لم بما ند با ید ا ز میو ه ها مصرف کنیم .


وهمه میوه ها خا صیت وفا یده خود را دارند ولی سیب باعث قوت قلب ا نسا ن می گر د د .ومیو ه ها خشک هم  د ر وجود ا نسان مفید می باشد .مثلا با د ا م با عث تقویت اعصا ب می گرد د .برا ی ا ینکه از امرا ض مانند:پیچش،دل در دی ،ود یگر مریضی ها رها یی یا بیم با ید میو ه جا ت با نمک  پا ک شسته شود.وهمچنان همین طور د ا رای ویتا مین ها می با شد که باعث سلا متی در بد ن انسا ن می گرد د.سبزیجا ت نبا تا ت می با شد که به شکل بته یا علفه می روید.وا نواع زیاد سبزیجات در دنیا پید ا می شود وما می توا نیم از آنها ا ستفا ده کنیم .سبزیجا ت ما نند:شلغم ،کلم ،با دنجا ن رومی ،فلفل،گولپی،نیش پیاز،زردک ،مولی ،کلم برگ ،کچا لو ،کا هو ،خیار،ود یگر سبزیجا ت وجود دارد وما می توانیم ا ستفا ده کنیم .وما می توا نیم سبزیجا ت را به شکل پخته وخام مصرف کنیم .


سبزیجا ت دارای ویتا مین ها ،منرا ل ها ،کلسیم ،ود یگر موا د می با شد .وسبزیجا ت د ر زند گی روز مره مورد استفا ده قرا ر می گیر د.وهمچنان حبوبا ت هم دارای ویتا مین ها می با شد وحبوبا ت دانه نبا تا ت می با شد .حبو با ت ما نند:نخود ،هد س ،برنج ،ما ش ،لوبیا ،ود یگر موا د می با شد .وحبوبا ت هم د ر بد ن ا نسا ن مفید می با شد و دا را ی پروتین زیا د می با شد.وهمچنا ن گوشت دارا ی ویتا مین ها می با شد که ما می توا نیم ا ز حیوانا ت ما نند:گا و،گوسفند،گوسا له ،ما هی ،مرغ ،فیل مر غ ،ود یگر حیوا نا ت که حلا ل می با شد استفا د ه کنیم .گوشت غذای قوی وبسیا ر انر ژی زای می با شد وا ز منا بع حیوا نی بدست می آ ید وبا ید ا نسا ن از گوشت ا ستفا ده کنیم


تا ویتا مین های بد ن ما تکمیل گر د د  مصر ف گوشت با عث از د یا د خون د ر بد ن می گردد.ز ما نیکه ما گوشت را مصرف می کنیم با ید خو ب  شسته و بخار دا ده شود تا پخته شود .تا نر م گرد د .وبا ید نیم خا م مصرف نشود چون با عث ا مرا ض مختلف در بدن می گر د د .وا گر خا م با شد با عث کرم در بد ن ا نسا ن می گر د د وباید گوشت را زیا د سرخ نکنیم چون ویتا مین ها یش از بین می رود .پس معلوم گر دید که این دو منا بع در وجود انسا ن مفا د زیا د دار د وبا ید انسا ن کوشش کند که این دو منا بع را در زند گی روز مره خود مصرف کند تا با عث سوء تغذیه نگر دیم .وبدن ما خوب ا نکشا ف کند. About the author

160