وادی جبر و اختیار

Posted on at


سرزمین جبر و اختیار سرزمین با عظمتی است سرزمینی که به معیار آن می توان هستی را شناخت , خدا را و جایگاه خود را , منظور از جبر چیست؟
من جبری سراغ ندارم , اصلا جبری وجود ندارد , باطل است , ساختگی است وهم است , خیال است و اما اختیار, مراد از اختیار چیست؟ نکند منظورت اختیار تام و مستقل باشد , اختیاری جدا از خدا, نه من چنین اختیاری نمی شناسم, اصلا وجودی مستقل و جدای از خدا باطل است, شرک است , دوگانگی را دور بریز , اگر دوگانه باشی برای خودت اختیار فرض میکنی, تو مستقلا نیستی تا برای خودت اختیاری مستقل داشته باشی , باز از جبر می پرسی , گفتی اگر وجودی مستقل و جدای از خدا نیستم پس جبر است مرا, ... نه هیچ جبری تو را نیست خدا ظالم نیست تا به جلوه هایش ستم کند, او خلائقش را دوست میدارد, مشکل تو آنجاست که خودت را وجودی مستقل و جدای از خدا فرض میکنی, گفتم از شرک بیرون بیا تا بحث جبر و اختیار برایت آَشکار شود


.
از پیشوایان پرسیدند : آیا جبر است یا اختیار؟ فرمودند نه جبر است نه اختیار بلکه میان این دو , پس اگر جبر نیست و اختیار هم نیست پس چه چیز باقی می ماند ؟ باز اختیار , اختیاری که باشد, دست یار , نه ما از خدا جدا هستیم و نه خدا از ما, ما جلوه خدائیم و جلوه خدا از خدا جدا نیست , پس اختیار است اما اختیار خدا که در مابه امانت نهفته است , خدا از اختیارش به ما عطا کرده , یعنی مارا تصرف نموده , بصورت اختیار در هست ما تجلی کرده , گفتم که خدا ظالم نیست که به ما جبر کند, و وجودی دیگر در مقابلش نیست که اختیار مطلق و مستقل داشته باشد, او اختیارش را به ما داده تا به واسطه آن او را بشناسیم و از او سخن بگوئیم و او را یاد کنیم و او را نشان دهیم


پس بحث و جبر و اختیار را با هم کیشانت کنار بگذار و به واسطه اختیاری که خدا به ما عطا نموده او را بشناس و پی او برو که او مشتاق دیدار تو است اینک خوب به درون خود نظر کن تا اختیار را در وجود خود بیابی و به واسطه آن سفر به درون را آغاز کنی, مطمئن باش که این سفر تو را با حقیقت یکی خواهد کرد.
سیر سپهرو دور قمر را چه اختیار
در گردشند بر حسب اختیار دوست


زهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160