گوش تشکیلات آن

Posted on at


گوش تشکیلات آن


گوش الت شنوای و حفظ تعادل بدن میباشد و از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: 


گوش خارجی، گوش میانی، گوش درونی، مجموع این سه قسمت تشکیل گوش را داده است.


گوش خارجی تشکیل یافته از غصروفی و چین خوردگی و جهار برجستگی و سه شیار به وضع مخصوص قرار دارد و به نرمی زیر گوش منتهی میشود و روی ان را پوست  بدن مستور نموده.


گوش میانی لوله ایست به طول سه سانتی متر که کمی به طرف بالا تحدب دارد ثلث اول ان غضروفی و بقیه استخوانی است. مخاط دور ان دارای مو میباشد که با افزایش سن ان مو ها زیادتر میشود. مخاط مزبور دارای غدد عرق و چربی فراوانی است که ترشحات مایع لزج، زرد، تلخ، چرب و سمی از ان است که سرومن نام دارد سررومن مانع ورود گرد و غبار، حشرات میشود، و داخل گوش میانی را محوطه پر پیج و خمی به نام صندوق صماخ تشکیل میدهد و این محوطه به ارتفاع نیم سانتی متر میباشد و در استخوان حجری حفر شده است.صماخ به وصیله دو پنجره بیضی و دیگری گرد از گوش داخلی مجزا میگردد.


روی سطع داخلی ان که تحب دارد دسته استخوان چکشی تکیه میکند که به استخوان سندانی اصابت نموده تشکیل صدا میدهد دو قسممت مهم دیگر در گوش میانی موجود است که بنام استخوان عدس و رکاب نامیده شده استخوان عدس و رکواب هم که عضو موثر این دستگاه به شمار میرود به هم چسپیده و یک پارچه میباشد این استخوان ها به وسیله تارهای قابل ارتعاش به دیواره گوش میانی تکیه دارد.


گوش داخلی قمت اصلی دستگاه شنوای است که به مناسبت ساختمان درهم و برهمی که دارد (لایبرنت غشایی) نامیده میشود درون ان مایعی به نام (آندولنف) و مایع دیگری بنام (هری لنف) پر ساخته است.


گوش درونی از سه بخش بنام دهلیز و مجاری نیم مدور و حلزون تشکیل شده است.


خود دهلیز از دو کیسه کوچک نشکیل یافته و مجاری نیم مدور از سلولهای مژه ای طویلی که دارای ذرات بسیار ریز کلسیم و منگنیزیم بنام (اتولیت) است متشکل شده است.و اما حلزون استخوانی است که به صورت لوله ای است به طور مار پیچ در حول محوری بنام ستون یا ستونک و روی غشا پایه بنام عضو کرتی جای دارد و سلوسهای محافظ بر روی غشا پایه و طرفین بنام (کمان کرتی) قرار گرفته و مژه های مرتعش که از ساقه مشبک عبور کرد، در اندولنف غوطه ور میباشد و به شاخه ساکولی که منشا ان لکه شنوای میباشد منتهی میشود.


این است یک عضو شنوای در بدن تا بدانی معنی فتبارک الله احسن الخالقین چیست.


 About the author

160