قنا عت سبب سعا د ت ا ست

Posted on at


 


خدا وند (ج) بسیا ر بزرگ می با شد وهمه کا رها ی خیر وشر د ر د ست ا وست وهیچ کس تغیر د ا ده نمی توا ند .وما با ید با ور دا شته با شیم که هر آ نچه که خد ا وند نصیب ا نسا ن ها می کند قد رت وتوانایی دا رد وخد ا وند تما م ا نسا ن ها را د ر روی زمین یکسا ن نیا فریده ا ست .خداوند بعضی ا ز ا شخا ص را ثر وتمند و بعضی ا ز ا شخا ص را فقیر خلق کر ده ا ست وخداوند د ر قر آ ن کریم فرموده ا ست که هر ا نسا ن با ید د ر زند گی خود قنا عت دا شته با شد وقنا عت را سر مشق زند گی خو د قرا ر د هد .چو ن قنا عت خصلت پیا مبرا ن  می با شد


 


و پیا مبرا ن با کم وبیش زند گی خو د می سا ختند ومشکلا ت زیا د ی را از قبیل گرسنگی ،برهنگی ،تنگد ستی ،تشنگی ،و د یگر مشکلا ت را تحمل  می کر د ند ود ر مقا بل مشکلا ت صبر وشکیبا یی دا شتند  ولی هر گز پیش خدای خود شکوه نمی کر د ند که چرا ما را این طور کرد ی وچرا ما را ثر وتمند نکر د ی وپیا مبرا ن همیشه د ر زند گی خود قنا عت دا شتند پیا مبرا ن به خا طر که قنا عت داشتند زند گی با سعا دت وخوشبختی دا شتند ود ر مقا بل مشکلا ت ما نند کوه ا یستا ده می شد ند ود یگران به قنا عت تشو یق می کر د ند. پیا مبرا ن ا شخا صی بود ند که قنا عت را پیشه خود کر ده بو د ندوهیچ گا ه از خداوند طلب ثر وت را نمی کرد ند وحتی ا گر نا ن هم داشتند به فقراء ومسا کین کمک می کر د ند .


 


و پیا مبرا ن به فکر ما ل وثر وت دنیا نبو د ند وتنها خداوند را عبا د ت وا ز ا وا مر ا و پیر و ی می کر د ند  وهر آ نچه که خداوند به آ نا ن ا رز ا نی می کرد شکر می کر د ند و قنا عت د ا شتند .وهیچ گا ه ا ز خد ا وند گیله نمی کرد ند که چرا ما ا ین گونه هستیم ومی گفتند که البت نصیب وقسمت ما ست .پس پیا مبرا ن همیشه د ر زند گی خود قنا عت دا شته و د یگران را د ر مساجد به قنا عت تشو یق می کر د ند پیا مبرا ن قنا عت را د ر سعا د ت می نگر ستند. چو ن می گفتند کسیکه قنا عت د ا شته با شد سعا د ت د نیا وآ خرت را کسب می کند وهیچ گاه از خدا وند د ور نگرد ید ه و به بهشت نزد یک می شد ند .


 


پس ما با ید پیا مبرا ن را ا لگوی د ر زند گی خود قرا ر د هیم وقنا عت را پیشه زند گی خود کنیم چو ن ما ا ز پیا مبران بهتر نمی با شیم .ا نسا ن با ید د ر همه حا ل قنا عت د ا شته با شد تا سعا د ت د نیا وآ خرت را کسب کند کسی د ر زند گی خود خو شبخت می با شد که قنا عت د ا ر د .خد ا وند هر آ نچه به ا نسا ن ها می دهد ویا نمی دهد  با ید قنا عت دا شته با شد وهیچ گا ه ا ز خد ا و ند ثر وت زیا د را طلب نکند. چو ن خداوند هر آ نچه که به بنده خود می دهد آ گا ه می با شد و هیچ گا ه بد ی بند ه گا ن خود را نمی خواهد کسیکه قنا عت دا شته با شد زند گی مملو ا ز سعا د ت خوشبختی ومملو  ا ز آ را می ومملو ا ز خیر وبرکت دارد. چون کسیکه قنا عت دا شته با شد به  خد ا و ند نزد یک می با شد


 


وا و را عبا د ت وتنها ا ز خداوند چیزی را طلب می کندا نسا ن با قنا عت سعا د ت وخوشبختی د نیا را حا صل می کند .قنا عت آ نست که ا نسا ن در مقا بل مشکلا ت زند گی ا یستا ده گی کند وهیچ گا ه پیش خداوند گیله وشکوه نکند .بعضی ا ز اشخا ص د ر د نیا وجو د د ا رند که د ر زند گی خود هیچ  قنا عت ند ا رند حتی ثر وتمند هم می با شند با ز هم پیش خداوند گیله می کنند که خدا یا ما چقد ر بد چا نس هستیم وخداوند هیچ چیز را برا ی ما ند ا ده است .ودوست دارند که از همه بیشتر داشته وبسیار حسود وبخیل می با شند کسا نیکه قنا عت ند ا رند غرق خیا لا ت خود می با شند وبه فکر آ خرت خود نمی با شند .وا رث د نیا چشم شا ن را کو ر کر د ه ا ست


وا ین گونه ا شخا ص ا گر د نیا هم د نیا د ر د ست شا ن با شد با زسیر نشد ه و قنا عت ند ا رند با ز هم می خواهند بیشتر داشته باشند.وا ین گونه ا شخا ص نه قنا عت ونه سعا د ت خوبی د ا رند و حتی می خوا هند که خود را د ر ما ل د یگرا ن شریک کرده وحق وحقوق شا ن  را  بخورند .پس ا نسا ن با قنا عت د ر زند گی خود همیشه خوشبخت وسعا د ت د نیوی وا خروی را کما یی می کند


 


هر آ نچه که د ر زند گی خود د ا رند.از خا طر که قنا عت د ا رند می با شد چو ن می د ا نند  قنا عت سعا د ت  وخو شبختی را به با ر می آ ورد کسی که د ر که د ر زند گی خود قنا عت دارد همیشه موفق وهیچ وقت حسرت ما ل د یگرا ن را نخورده وهما ن چیز ی که دارد ا کتفا ء می کند.


 About the author

160