استفاده درست افکار

Posted on at


استفاده درست افکار


جوانان نیمه از پیکر جامعه امروزی را تشکیل میدهد که میتوان آینده کشور را در دستان آنان دید آیند ای سرتاسر روشنی وابتکار وخلاقیت وافکار نو اندیش ودور از تصور مردم عادی این جامعه فعلا به دست جوانان است که به اینقدر ابتکارات وافتخارات دست یافتهجوانان میتوانند با علم وهنر با تحصیل ودانش میتوانند یک جامعه را خروشان کنند واز فقر وبدبختی وبی فهمی این جامعه را خلاصی ببخشند وظیفه افراد در مقابل جوانان اینست که صدای آنا شنیده شود وبه آنان بهترین امکانات برای شیوه تحصیل موثرتر پرداخت گرددجوانان از جمله جوانان افغانستان دارای بهترین مفکوره ها استند ولی کس نست به آنان راه درست استفاده از مفکوره های شان را یاد بدهد به همین دلیل است که مفکوره های آنان همانطور در یک گوشه از آرزوهای آنان جمع مانده است


ونمیتوانند بفهمند یا درک کنند کدام کار صحیح وکدام کار غلط است پس ازاین خاطر نیاز اساسی وجدی به یک رهنما ومشوره دهنده خوب دارند تا بتوانند افکار جمع مانده خودرا به یککار درست بیرون کنند. 160