روابط اجتماعی

Posted on at


(روابط اجتماعی)

روابط اجتماعی هر انسان متفاوت است. هر انسان از زمان تولد تا وفات باید روابط اجتماعی داشته باشد . خود روابط اجتماعی شامل همان رفتار اش با دیگر انسان ها است . که هر انسان با همان رفتار خود میتواند روابط خوب و یا بد داشته باشد. هرگاه خوبی های ما بیشتر باشد به همان اندازه ما روابط خوبتری میتوانیم داشته باشیم.

انسان ها اگر از زمان تولد در فامیلی بزرگ شوند که آنها را با تربیه عالی و مشوره خوب کند , واز خوبی و بدی بفهمانند در اصل آنها شخص مفید برای فامیل وجامعه میشوند.

انواع روابط اجتماعی: روابط اجتماعی انواع مختلف دارد که از طریق آنها ما میتوانم روابط خوب تری داشته باشیم .

روبط عمومی مثل: مطبوعات, مسسات چاپ و نشر , موسسات طراحی وگرافیگ , مراکز تولیدات سمعی و بصری , مراکز خبر رسانی, ادارات روابط عمومی, سازمان سفارش دهنده, مراکز آموزشی, مراکز پژوهشی ,نهاد های مدنی ومرجع, موسسات فرهنگی و صدا وسیما.

بعضی از انسان ها با اولین بار صحبت میتواند روابط فوق العاده تشکیل بدهند.

گاهی حرف های ما ممکن است مه تمام روابط ها را از بین ببرد.About the author

marjan_saleh

Marjan saleh daughter of M.Akbar she was born in 1998 in turkamanistan ashkabat. she is from afghanistan .she started school at 5 years old. first she was in amir ali shir nawahai high school, then in alfat high school in kabul, then shumal public high school in kabul ,and the…

Subscribe 0
160