انسان اشرف مخلوقات

Posted on at


خداوند انسان را اشرف مخلوقات انتخاب کرد,و در وجود او استعداد و اندیشه ای را قرار داد تا در رابطه با محیط ما حول خویش بیندیشد و دلیل خلقت خویش را در این جهان بفهمد,انسان هم هماره از ابتدای خلقت تا کنون در جستجوی چیزهای زیادی است که خداوند تبارک و تعالی این موضوعات را بارها .در قرآن ذکر نموده اند یکی از مهمترین و با ارزش ترین مخلوقات خداوند انسان است کسی که در صدر تمام خلقت های خداوند قرار دارد و خدای یگانه و مهربان در وجودش آنچه نیاز دارد آفریده .انسان یکی از خلقت هایی است که اگر از زنده گی خویش به نحو احسن استفاده نماید میتواند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابدبرخداوند خلقتش را به سه دسته تقسیم نمود,فرشتگان:این خلقت خدا هیچ گاه گناهی مرتکب نمیشوند و دارای هوس و شهوت نمیباشند ولی خلقت دیگر یعنی حیوانات که دارای شهوت میباشند و کدام اندیشه و استعدادی ندارند هدفشان برای زنده گی همان خوردن و خوابیدن است ,انسان متفاوت از فرشته گان و حیوانات دارای قوه ی شهوانی و هم چنین اندیشه و عقل میباشد و اینگونه بود که خداوند انسان را لایق دانست تا به وی اندیشه ای داد تا از گناهان دوری کند و خویش تن را به سوی موفقیت ها و سعادت مندی ها رهنمون سازد,همواره افراد زیادی اند که به بهترین صورت از زنده گی خویش استفاده مینمایند و چند روز اندکی ر ا که در این دنیا هستند مشغول آماده ساختن توشه ی اخروی برای خود هستند.خداوند راههای درست و صحیح را به انسان این مخلوق خاکی صدها بار در کتاب اسمانی خویش یعنی قرآن واضح ساخته است و از انسان خواسته تا برای داشتن زنده گی بهتر آن ایات قرانی کلام الله مجید را سرلوحه ی کارهایش قرار دهد تامبادا به سوی ناهمواری های زنده گی هدایت شود,زیرا خداوند بنده گانش را دوست دارد و از معنای برخی از آیات چنین معلوم میشود که خداوند همواره راههای خوب را به بنده گانش نشان میدهد و خطاب به بنده گان خویش میگوید که ما برای سعادتمندی شما راهها ی زیادی را در پیش رویتان قرار دادیم پس برای داشتن زنده گی بهتر به آنچه ما خیر برایتان میپنداریم راضی باشید زیرا ما از آینده ی شما با خبریماین انسان ها اند که گاهی از زنده گی خویش مایوس شده و به سوی شر میروند در صورتی که از خیر خویش با خبرند و خدای بزرگی دارند که همواره مراقبشان هست تا مبادا پایشان در تنگنای دنیا بلغزد و آینده یشان و آخرتشان را خراب نماید.ای انسان ای فرزند آدم و حوا بدان که سعادتی است که خداوند تو را خلق نموده پس ,زیبا زنده گی کن,زیبا بیندیش,و زیبا رخت سفر از این دنیا ببند و با کوله باری مملو از خیر و نیکویی آخرتت را تضمین کنزنده گی فقط خوردن و خوابیدن نیست,زنده گی مجموعه ای از تلاش های من و توست,باید برای داشتن توشه ای همواره تلاش نماییم مگر خداوند مارا اشرف مخلوقاتش قرار نداه است پس خدایا شکرت ویاری ام کن تا مبادا به سوی گمراهی ها گام بردارم,مرا از تمام تاریکی ها نجات ده About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160