جوانان آینده سازان کشور هستند

Posted on at


ما درکشور خود به آن عده افراد ضرورت داریم که آ ینده سازانا ن خوب در کشور مان باشند ،تمام نیروی آنها در حال در انکشاف بوده وبتوانند جامعه را بسوی ترقی پیشرفت دهند،آنها هستند طبقه جوان ، جوانان سرمایه های ملی یک کشور اند؛که فعالیت ایشان نماینگر پیشرفت وترقی همان جامعه است،جوانان افراد فعال بوده وستونه فقرات یک جامعه کشور   می باشند، اگر یک انسان بدون ستون زنده بو ده نمی توانند پس جامعه بدون جوانان نمی توانند خوب فعالیت نمایند ،فعالیت جوانان به امنیت کشوروابسته است ،اگر در کشور امنیت بر قرار باشد جوانان می توانند به اوج موفقیتها برسند موفقیت آنها باعث افتخار خانواده وکشور مان است پس آنها به نیروی ضرورت دارند که بتوانند این افتخارراکسپ نمایند اولین نیروی که می توانند جوانان موفق باشند؛


 


آزادی ودرس خواندن برای آنها است اگر در یک کشور امنیت برقرارباشد؛آنهادر فضا امن زنده گی نمایند؛این توانای را خواهد داشت که در هربخش فعالیتها چشمگیرودست آوردها زیاده راداشته باشند، دومین نیرو برای آنها تشویق نمودن است، باید در هر فعالیت که انجام می دهند برای ایشان تشویق گران خوب با شیم اگر ما جوانان دیروزافغانستان را با جوانان امروز مقایسه نمایم می بینیم که جوانان چقدر فعالیت نمودهند وآنها کشور خود را باجهان وصل می نمایند،ما امروز می توانیم بسیاربه را حتی با جهان ارتباط بر قرا نمایم، از طریق اختراعات که نسیب ما از بر کت خداوند و سعی وتلاش که جوانان عزیز ما کردهند،ما در افغانستان جوانان پر قدرت وافتخار آفرین داریم ، دردوره جوانی انسان می تواند بسیار فعالیت نمایند؛ امید کهنسالان، جوانان هستند چون که جوانی رفت بر گشتنش نا ممکن است پس بایداز این دروه طلایی واستسنای به صورت درست استفاده کنم، جوانان امید پدرو مادرو فعالیت آنها آینده کشور است پس باید پس باید والدین جوانان خودرابرای هر چه بیشترپیشرفت و ترقی تشویق نماید، تاباشد آینده سازانه خوب درکشور خود داشته باشیم.
About the author

160