انسانهای شیطان صفت

Posted on atدر دنیایی که خداوند (ج) آفریده است، علاوه بر اینکه شیطان را برای امتحان بنده گانش خداوند آفریده شده است، بعضی انسانها نیز هستند که صفات شیطانی دارند و آنها را اشخاص شیطان صفت نیز می توان گفت.
تنها کاری که این اشخاص میکنند؛ فقط این است که به دیگران زخم زبان میزنند، یا آنها را تحقیر و توهین میکنند، اما کسی نمیداند که از این کار شان چه فایده بدست می آورند در رگ رگ وجود شان شیطان جا گرفته است و به جزء از اینکه در تلاش پیدا کردن عیب دیگری باشند کدام کاری ندارند.
اما از نظر من اینها از تمامی اشخاص بد و حتی شیطان هم فاسدتر و درنده تر هستند. این قسم اشخاص تنها در فکر یک لحظه شادی و خوش گذرانی خود هستند و آن غیبت کردنها شادی خود را در، بد گوئی و گفتن عیب دیگران میابند.و اما از عیب خودشان و اینکه اطرافیان شان در مورد آنها چه فکر میکنند آگاه نیستند میگویند و میخندند در فکر این نیستند که چه صدمه ئ بزرگی به دیگران زده اند.
خداوند متعال در جهانش بنده گانش را متفاوت خلق کرده است؛ کسی را که بخواهد به راه راست هدایت کند. اگر هر قسم از راه او تعالی دور شود باز هم رهنمائی اش میکند. اما اشخاصی هم هستند، که دچار خشم و غضب او گشته و به دلیل اینکه الله (ج) را ناراضی ساختند بیشتر گمراه گشته اند نمیدانم چرا و به چه دلیل این اشخاص این چنین کارهای زشت وناپسند را انجام میدهند؟
زنده گی انسانها بر مبناء اعتماد استوار است اما با کار های که این اشخاص میکنند بخاطر آنهاست که انسانها اعتماد خود نسبت به یکدیگررا از دست میدهند.خداوند متعال حق خود را بر بنده اش میبخشد اما اگر یکی از بنده گانش بدی بنده دیگری را بخواهد و یا در حقش کدام کاری انجام دهد او تعالی حق بنده اش را نمی بخشد.
انسان باید همیشه بیشتر از منفعت خواهی برای خودش در فکر این باشد که دیگران از کاری که انجام میدهد آزرده نشوند و همیشه عیب دیگران را بجای نمایان کردن آن بپوشد.
همان قسم که خداوند میفرماید:
عیب یکدیگر را بپوشانید تا من نیز در روز قیامت عیب پوش تان باشم.برای خواندن ماطلب قبلی بیتلندرز حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/Hozakarbas-Herat/blog_post{یلدا امینی}About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160