معلولان نیزعضو فعال جامعه اند

Posted on at


خداوند بزر گ انسا نها رااز یک پدر ومادرآفرید، با وجودیک اولادان یک پدر ومادر هستند ولی آنها از نظر تمام فعالیتها متفاوت اند، پس معلولان افراد هستند یک یا چند قسمت از بدن خودرامانند چشم دست وپا ی خود را در جنگها وبی تفاوتی مادران دردوران حاملگی از دست داده اند،

در مجموع اینها عیب نیست، بلکی یک تفاوت است که دربین انسانها به وجود آمده است ،معلولان جزه افراده یک کشوربوده دارای حق وحقوق مساوی اند، ما در برابر آنها مسولیت ومکلفیت اسلامی وانسانی داریم از آنجمله حق دادن آنها درتصمیم گیری وفعالیت درتمام ابعاده زنده گی است،

 

معلولان مانند یک فرد فعال توانایی آنرادارند تا بار دوش دیگران نباشند ما مسولیت داریم برای آنها رویه بدهیم رویه دادن برای آنها می تواند آنها را افراد فعال بسازد از مهمترین مشکلات که معلولان دارند بی کاری برای آنها است که می تواند رنج بزرگ برای ایشان باشد،از جمله مسو لیت دیگر ما این است که از الفاظ زشت خوداری نمایم، چرا که ایشان هم مانند دیگرانسانها اند،

 

هیچ تفاوت راخداوند دربین آفرینش بنده گان خود قرار نداده است، یک معلول می تواند پدر خوب برای فر زند خود با شد ، یک معلول که از طبقه خا نم ها باشد می تواند یک مادر دلسوزو مهربان باشد آنها می توانند در پهلوی افراد سالم درس بخوانند تا باشد که احساس معلولیت نکنند،

معلولان در خانه راحت نبوده برای آرمش روح خود به پارک ها بروند واحساس را حتی کنند،می توانند در پهلوی بهترین نویسند ویا ورزش کار با شند چرا که ایشان هم احساس مسولیت در برابر جامعه خود دارند، اگر طفل معلول باشد باید در پهلوی طفل سالم بنشانیم تا بتواند خودرا آماده انجام فعالیت ها کند، پس در نتیجه باید گفت که افراد معلول در پهلوی افراد سالم می توانند کار وفعا لیت کنند، کار فعالیت آنها می تواند دیگر معلولان را فعال بسازد.

 

 

 

 

 About the author

160