"اندرز"

Posted on at


خود خواه کسی نیست که همیشه به خود فکر می کند بلکه کسی است که به دیگران فکر نمی کندAbout the author

sodaba_barak

My name is lotforahmanbarak, and my home country is afghanistan_herat.

Subscribe 0
160