امید بانوان افغان و سهم گیری ایشان در جنبش ها

Posted on at


نقش امید


در هفته ای که گذشت در مکتب حوض کرباس رویدادی بس بزرگ به وقوع پیوست ،رویدادی امید بخش ، روشنایی بخش ،رویدادی که نوید بخش فرداهایی بهتر و زیباتر از امروز بود ،می توان دل بست و امید وار شد که ما هم زنده ایم و خون و قوت در وجود مان هنوز در حال تپیدن است و می توانیم بسازیم و اباد سازیم .


باید سرآغاز کلام را از این چنین رخدادی شروع نمایم ،روز سه شنبه از این هفته ئ زیبا و پر کار نمایشگاهی مملو از دست آورده ها و تجربیات و آزمایشات وپروژه های علمی و عملی بانوان حوض کرباس بر روی علاقه مندان علم و دانش افتتاح گردید ،نمایشگاهی که سعی و تلاش بی حد و اندازه ئ بانوانی با همت را در پشت خود داشت ،تلاشی چند ماهه .


بانوانی که قبلا حتی جرات بلند کردن صدای شان را نداشتند ، صدایی برای گرفتن حق خویش ، صدایی برای خواستند و طلب کردن و حتی صدایی برای زندگی . اما اکنون چنان استاده اند به سوالات بیننده گان خویش جواب ارائه می کنند ،توانایی خویش ار به وضوح آشکارا می سازند که اگر به اینان فرصت داده شوند همه گان را مسحور خویش می سازند .در چهار رشته ئ مختلف :کیمیا ،بیولوژی ،ریاضی وفیزیک ،تاریخ و جغرافیه(علوم اجتماعی) توانمندی شان را گنجانده بودند و از آن دفاع می نمودند .


از همه زیباتر اینکه بانوان انکس در این چهار رشته با درخشش اشتراک ورزیده بودند و توانستند در ختم نمایشگاه جزء کسانی باشند که تجربیات بهتر را از خود ارائه ساختند ومورد تقدیر قرار گرفتند .با معلوم نمودن گروپ خون و تجربه ئ زیبایی در کیمیا و اثباتی در فیزیک ،در همه جا فعال بودن و نیرومندی خویش را آشکار می سازند .


در ادامه ئ برنامه ئ اموزشی مان در گروپ متفاوت ،که یکی گروپ برتر هستند و در بیت لندرز فعالیت می نمایند و گروهی دیگر که تازه شامل این برنامه ئ آموزشی گردیده اند ، که حال توانستند آموزش اجزای مهمی از برنامه ئ ویندوز را به اختتام رسانند و برنامه ورد را شروع نمایند .About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160