خود کفایی

Posted on atخود کفا بودن در تمام عرصه های زندگی، یگانه صفتی است که باعث راحتی، ترقی و اعتماد به نفس میشود. وقتی انسان خود کفا باشد میتواند بصورت مستقل زندگی خود را پیش ببرد و در پیش برد زندگی، محتاج به دیگران نبوده و میتواند بهترین تصمیم ها را به تنهایی و مستقلانه بگیرد. خود کفایی به مثابه ای جوهری است که رمز زندگی را به دست انسان میاندازد و انسان را یک شخص معتبر و هوشمند به جامعه معرفی مینماید. هر کس اعم از محصل، متعلم، پیر، جوان و غیره باید سعی نمایند که در زندگی خود کفایی را پیشه نمایند. تا بتوانند همه امور زندگی را به درستی پیش ببرند. خود کفایی وقتی بوجود مییاید که انسان بالایی خود اعتماد کامل داشته باشد.اگر درین جا یک محصل یا متعلم را مثال بدهیم میتوانیم بگوییم که: وقتی شاگردان با آماده گی کامل دروس خود را ادامه بدهند و به صنف های خود حاضر شوند، اعتماد به نفس آنها بالا رفته و خود کفاهانه پیش میروند. که این کار آنها باعث موفقیت آنها در تمام دوره در متعلمی و محصلی آنها میشود.
شاگردان مکتب علی شیر نوایی نظر به تمرینات و فعالیت های روزانهء که در بیت لندرز انجام میدهند، حالا بالای آشنایی خود با بیت لندرز اعتماد زیادی پیدا کرده و بصورت خود کفاهانه در این رسانه فعالیت دارند. شاگردان این مکتب در هفته ای که گذشت همه روزه به صنف خود حضور داشتند و بی صبرانه منتظر بودن که ساعت درسی و پرکتس آنها شروع شود تا بتوانند صفحات بیت لندرز خود را باز کنند و فعالیت نمایند. این شاگردان در پهلوی فعالیت های خود در بیت لندرز توانستند با موضوعات جدیدی دیگری نیز آشنا شوند. موضوعاتیکه این شاگردان جدیدا آموزش دیدندعبارت اند از ارسال کردن نامه از طریق جی میل، باز کردن نامه و پاسخ دادن به آنها، ساختن Google pulse و غیره جزءیات جی میل میباشد.
بناء میتوانم بگوییم که خود کفا بودن انسان را از بار دوش بودن بالای فامیل و جامعه به دور نگاه داشته و آدم میتواند به خانواده ای خود بال باشد نی بار. برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160