همسایه

Posted on at


همسایه

 

همسایه جز خانواده به حساب می رود و حتی از فامیل انسان هم به انسان نزدیک تر است .

همسایه ها به وجود آمده اند تا از همسایه ها دیگر خود حمایت کنند و همیشه در هر مکان و جای و هر نقطه به درد آن ها بخورند همسایه از فامیل نزدیک تر اند به ما زیرا همیشه از احوال و حال و کردار و رفتار ما آگاهی دارند و وقتی یک همسایه مریض شود همسایه دیگر به عیادتش می رود ولی فامیل دیر خبر می شود .

اگر یکی از اعضای خانواده ی شان فوت کند همسایه زود تر به تشحیح جنازه می رود و یا همچنین اگر عروسی ویا شادی دیگری رخ دهد همسایه زود تر آگاه می شود و یا خلاصه می گوییم همسایه همیشه در غم شادی حضور دارد ولی فامیل تا می رود آگاهی پیدا کند و آن زمان هم کار از کار گذشته است .

همسایه در دین مقدس اسلام بسیار بزرگ و محترم پند داشته شده است ما باید همیشه به همسایه های خود احترام کنیم و هرگز به آن ها توهین نکنیم و یا آن ها را مورد تحقیر قرار ندهید زیرا همسایه همیشه مقابل ماست و همیشه آن را می بینیم پس کاری نکنیم که زمانی آن ها را می بینیم خجالت بکشیم و سرمان جلویش بلند کرده نتوانیم .

همسایه ها همیشه بر پای همسایه ی دیکر خود می سوزند و حتی بعضی هایشان هم حاضر اند تا تحقیر شوند اما همسایه ی شان آزار و اذیت نبینند . مثلا در یک کوچه انواع و اقسام خانواده ها زندگی می کنند به طور مثال کسی از همسایه ها به اخلاق بهانه گیر و دم دمی مزاح است

و کسی با او مدارا و گذرانده نمی تواند و همیشه همسایه ها از دست آن به داد و فغان اند اما یکی از آنها جرات حرف زدن با او را ندارند آن شخص به این فکر است و سعی میکنند که چه بهانه ای پیدا کنند تا همسایه ی خود را مورد اذیت و آزار قرار دهد حتی یک بهانه ی خوب برای خود پیدا می کند تا یک همسایه به دیوار خود میخ می کوبد سرو صدایش بالا می رود که به خانه من آسیب میرساند .

خلاصه این که روز و شب به فکر اذیت همسایه است و همسایه های بیچاره با او با مدارا رفتار می کنند و در مقابل آن سکوت کرده و هیچ چیز نمیگویند و این کار هم جز آزار همسایه به حساب می آید و باعث میشود تا همسایه از بودن ما در کوچه یا محله رنج ببینند و همیشه به این آرزو است که آن همسایه از آنجا برود پس ببینید که چقدر اذیت کردن همسایه وزشت کار ناپسند است و همچنین در دین مقدس اسلام منع شده است.

پس ما نباید هرگز جز آن افراد خانواده هایی باشیم که همسایه های خود را اذیت میکند و همیشه به فکر خوشحال کردن و آزار نرساندن آنها باشیم تا خداوند هم از ما راضی و خوشنود شود و همیشه به همسایه های خود احترام گذاشته و آنها را دوست داشته و همچنین جز فامیل خود بدانیم .160