هنر افغانی

Posted on at


بسیاری از رشته های هنری در افغانستان هزاران سال قدامت داشته است و معلوم نیست که  پیشینه ای قالین بافی در افغانستان به کدام دور زمان بر میگردد. از زمان های دیر در بین مردم رواج داشته است و بشتری از زنان دراین کار مشغول هستند این جنبه تولدی توانسته است در سال 1354 مقام اول را در جهان کسب کند


 


قالین بافی که از جمله صنایع دستی و هنر های اصیل و ظریف قدیمی مردم ما است و افتخار بزرگ فرهنگی افغان ها به شمار میرود در افغانستان در ولایت های شمال، شمال شرق و شمال غرب بشتر رواج دارد زنان و دختران افغان با بافتن فرش های نرم لطیف و زیبا از یک سو که صنعت مردم خود را انکشاف میدهند از سوی دیگر میتوانند نیاز های خود را از طریق بافنده گی تا مین کنند و با بافتن قالین های تزئینی زیبا و نقش دار توانسته اند که استعداد های خود را نمایان سازند


 


صنعت قالیت بافی زمان زیادی را پیموده است. این صنعت در وقت صلح و آرامی از جمله هنر و صنعت بوده و نیز متاع تاجران و در زمان جنگ و بحران های زیاد، راه بدست آوردن نان غریبانه گفته شده است


قالین افغانی شهره جهانی دارد که میتوان گفت این شهره جهانی دختران و زنان افغان کسب کردن و این کار را برای خود راه تامین مصرف روزمره خود میدانند


وقتی طالبان آمدند با خانه نشین شدن زنان و افزایش فقر در کشور، قالین بافی در تحت  شهر و ده  کشور بشتر رونق بخشید و بشتر مردم قالین می بافتند. اما پس از طالبان و به وجود آمدن حکومت جدید و با شعارش که میگفت بیاید (درس بخوانید) صفحه جدیدی برای زنده گی تمام مردم بخصوص زنان گشوده شد و بعد از آن بشتر زنان و دختران به تعلیم و آموزش روی آوردند


 


به همین دلیل بعد از بوجود آمدن حکومت جدید و گذشتن دوسه سال از آن میتوان گفت تا اندازه ای کاهش یافت ولی با اینکه اقتصاد خانواده ها و بیکاری افزایش یافت بعد تعداد قالین بافان بشتر شد و حالا هم صد ها شرکت تولیدی قالین در افغانستان دیده میشود و قالین در افغانستان دیده می شود و قالین افغانستان به اندازه ای خوب گفته شده که به شهره جهانی خود را رسانده است.


 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160