"اندرز"

Posted on at


کسی که باعث خشمتان می شود

شما را کنترل می کند !

...به هیچ کس چنین قدرتی را ندهیدAbout the author

sodaba_barak

My name is lotforahmanbarak, and my home country is afghanistan_herat.

Subscribe 0
160