باران را دوست دارید ؟

Posted on at


شاید عده ای در جواب بگویند نه.چون آنها وقتی باران می بارد از ترس ترشدن باران را دوست ندارند ولی عده ای عا شق باران هستند برعکس آن عده  عاشق بدوست دارند تر شوند چون خسته گی بیرون آید وغبار دل را بشوید ومن خودم هم جزه آن دسته ای هستم کهارانم .
چون باران وقتی می بارد آن دانه های مروارید از آسمان ابری ودل گرفته آسمان سرازیل می شود .باران مانند اشک انسان است وقتی دل انسان می گیرد وخسته می شود به مانند باران می بارد وخسته گی ودل گرفتگی اثری باقی نمی ماند وهمین طور آسمان هم دلش میگیرد آسمان که خدا نیست که این همه صبر وبردباری داشته باشد اوهم خلق شده ای خدا است طبیعی است که گاهی یعنی در اوقات معینی آن هم ببارد عده ای باران را زیبا ترین لحظه می دانند با استفاده از چتر ولی من باران را بدون چتر دوست دارم چون می خواهم حسش کنم ولی باران که می بارد دلم برای پرنده گان می سوزد چون آنها زیر باران هستند ولبا سی برای عوض کردن ندارند باید منتظر آفتاب بماند.
باران که می بارد چی تاثیراتی جادویئ دارد تمام زمین مرده را زنده می سازد مانند اینکه طبیعت دوباره از نو نقاشی شده باشد زیبا وجذ ب کننده است یاد م می آید چند مدت قبل از یک دختر کوچک که زیر باران بود پرسید م باران را دوست داری ؟که اینقد ر مشتاقانه خیره به آسمانی ؟
آهی کشید وگفت منتظر اینم کی باران به ایستد راستش آمدم زیر باران که به خدا بگویم میشود زود تر باران به ایستد.
گفتم چرا باران که زیباست چرا دوستش نداری ؟
گفت اگر من جای بقیه می بودم باران را دوست داشتم اماحیف که وقتی باران می بارد داخل خانه مان است تمام ترس من این است که باران خانه ای مان را با خودش ببرد
باز آهی کشید وچند قدم دور نشده بود که باران بند آمد
گفتم می بینی خدا دوستت داشته . که این همه مردم دعا می کنند باران ببارد تا مدتی قبول نمی شود اما تو همین حالا خواستی باران به ایستند .قبول شد .About the author

160