فرشته ئی با نام پدر!

Posted on at


کسی که زنده گی فامیلش بابودنش استوار است انسان زمانی کامل میشود که پدرش همراهش باشد، در زنده گی کسی که باوجودش میتوان به روی پای خود ایستاد،بزرگترین غروریک شخص وهمین قسم شخصیت او پدرش است


دوری از پدر همانند دور بودن بلبل از گل است و زمانی همه خانه رنگین است که این  فرشته مهربان درآن باشد تازمانی که سایه او بر سر فرزندانش است هیچ کدام از انسانهای شیطان صفت نمیتوانند به اولاد هایش آسیب برسانند


خانه بدون پدر همانند قصریست که به ویرانه مبدل شده است و آن خانواده نیز و طعنه های دیگران را باید تحمل کنندهمان قسم که خداوند برای آسمان زمین،برای بلبل گل،برای لیلی مجنون وبرای شمع پروانه را عطاء فرمود همین گونه برای فرزند نیز پدر و مادر را آفرید که با آنها زنده گی میکند


برای من دور بودن از این فرشته مانند این است که از روحم دور باشم  آرامش اعتماد بنفس وقدرت میدهد و در نبودنش مثل آن ماهی هستم که دوری از بحر را تحمل کرده نمیتواند دوری آن برایم رنج میدهد وقتی او بامشکلی مواجه میشود دردش را بیشتر از همه من احساس میکنم ناراحتی او بزرگترین غم در زنده گی من است


تنهاخوشی و تحفه ئی که زنده گی برایم داده پدرم است دیدنش آرامش قلبم و بودنش نزدیک من مانند اینست که تمام دنیا مال من باشد او تنها کسی است که میداند در زندهگی چه میخواهم  من هرچه هستم و شدم تمام آنچه آموختم همه را مدیون زحمات اوهستم اشخاص زیادی برای اینکه بتوانند مرا از آموختن باز دارند از هیچ کاری دریغ نکردند اما پدرم هیچ گاه نگداشت که آنها مانع آموختنم


بدون  پدر و مادرم زنده گی برایم همانند شب تاریک است اما بودن با آنها تمام ترسم واین تاریکی را از بین میبرد


دور بودن از پدر بی اندازه دشوار وسخت است پدرم نزدیکم نیست اما برای دیدنش هر لحظه دعا میکنم درد کسانی که ازپدر ومادر شان دور هستم را خوب میدانم و امیدوارم به زود ترین فرصت این انتظار به پایان برسد


دوستتدارم پدر مهربانم !


دلم تنگ است جوانی رفت برباد   


پدر رفت و دلم باز گشت بی تاب


***   


پدر دوراست زمن غم بار گشتم  


میان ظلم و ظلمت خارگشتم    


***


همه رفتن شدم تنها و غمگین


دلم تنگ است و چشمانم  آبگین


***


خداوندا دلم بستر غمهاست


غم دوستان و نزدیکان در اینجاست


***


او رفت و من میان غم اسیرم


رسد روزی او را آغوش بگیرم


***


به تودادم امانت شاه عالم


 پدرم نزد توست امانت من


***


{یلدا امینی}                                                                                                                                                                                                                                                                                       About the author

yalda-amini

I am Yalda Hozhair Aminy and student of DCF(Digital citizen fund)

Subscribe 0
160