چرا مسلمان هستیم ؟

Posted on at


وقتی دین مبین اسلام ظهور کرد و واقعیت های بر حق آنرا مردم درک , وتفسیرش را به حقایق دیدند. همانا اقرار به دین حق و قبول احکام الهی کردند . پس مسلمان شدند و به این دین مبارک روی آوردندمطلب اینست که وقتی ما به دین حق روی آوردیم , مسلمان شدیم. و با گفتن کلمه  ( لااله الاالله و محمد رسول الله ) این را پذیرفتیم که معبودی نیست جزء پروردگار عالمیان و محمد ( ص ) رسول و فرستنده اوست. و به این ترتیب مسوولیت مسلمان بودن را قبول کردیم. و برای نگهداشتن این امانت الهی تعهد بستیم تا روح در بدن ماست , چشم بینا داریم , گوش شنوا داریم , و ایمان در قلب داریم از این نعمت به خوبی استفاده نموده و آنرا به دیگران نیز بفهمانیمدرنزد بعضی از اشخاص خیلی عجیب است , چنانچه وقتی از ایشان پرسیده میشود که چرا مسلمان هستید ؟ تعجب میکنند وبه نظر من پاسخ بسیاری از ایشان طوری است که میگویند: چون نیاکان ما مسلمان بودند پس ما هم مسلمان هستیم. اما اگردقت کنیم و در مورد این موضوع بحث نماییم. به نتیجه ای خواهیم رسید که این سخن اشتباه است. چنانچه اگر ثبوتش کنیم : خداوند بی نیاز به انسان اختیار مطلق , عقل سلیم , نعمات با ارزش و از همه مهمتر برای هر انسانی طرز فکر متفاوت آفریده است و تصمیم گیری مطلق را نیز به عهدۀ شخصی وی واگذاشته است. پس حرف حساب در این نکته میباشد که حتماً باید از عقل و شعورش استفاده نموده و در راهی که قراراست رهروان آن  راه شود انتخاب دقیق را بخاطر زندگی دنیوی و اُخروی خویش نماید. آری ... این مسؤولیت بزرگیست که به دوش مسلمان است. و باید مسلمان بودنش را با تکمیل این چنین شروط و انجام وظیفه ها به اثبات برساند. دین اسلام مسلمانان را به صلح میان یکدیگر و برقراری عدالت و برابری تشویق میکند. وقتی خداوند پاک این چنین نعمت عظیمی را به ما ارزانی داد. پس ما سپاسگذار خداوند ( ج ) هستیم و سجده کنان اقرار به توبه مینماییم. و برادران مسلمان خویش را نیز به این دین مبارک میخوانیم.  چنانچه مسلمان بودن همچو باری است سنگین , اما اگر قلب انسان در قلوب رحمات الهی قرارگیرد چنین لذتی به او میبخشد که گویا دیگر از شوق خوشحالی و سپاسگذار خداوند چنان دلبستگیی از خویش نشان میدهد تا حدی که : به زبان آوردن سخن , خوردن غذا و آشامیدن آب را هم به خود حرام میداند و همیشه مشتاق لحظه ای میشود که دیدار خداوند نصیبش شود. پس ما انسانها 


شکر گذار نعمات الـهی و امانت دار صادق هستیم


از خداوند متعال مغفرت می طلبیم و شُکران نعماتش را داریم 


مسلمان هستیم چون دین مان دین بزرگوار اسلام است  


   About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160