برنامه هفتگی رهبران کاخ سفید 37

Posted on at


برنامه ویست ونگ ویک جریان کاری هفتگی رهبران کاخ سفید از تاریخ شانزدهم ماه مه سال 2014 تا 24 این ماه را نشان میدهد. در روز جمعه رئیس جمهور و معاونش به یک مرکز برای خوردن همبرگر رفتند, با مردم و کارمندان عکس گرفتند و در مورد سرمایه گذاری با مردم صحبت کردند. سپس بانوی نخست ایالات متحده آمرکیا  به کنزاس رفت, از نظام آموزشی آن منطقه دیدن کرد.در روز دوشنبه رئیس جمهور در یک بازی شرکت کرد. در روز سه شنبه رئیس جمهور در یک نشست برای بیان فرصت های سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا با سرمایه گذاران حضور یافت. معاون رئیس جمهور نیز به بخارس رفت تا با رهبران آن کشور ملاقات کند و در یک محفل با حضور اعضای خانواده های کارکنان سفارت آمریکا در آن کشور حضور یافت. سپس معاون رئیس جمهور به قبرس رفت تا با رهبران آن کشور نیز ملاقات کند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160