موفقیت از آن کیست ؟

Posted on at


ازجمله افرادی که موفقیت را در زندگی شان تجربه کرده اند همانا رمز شان چشم داشت مثبت در زندگی بوده است. که مفهوم اصلی آن هم عبارت از حدود مطمئن بودن شان نسبت به کار های دنیوی و این که آنها چقدر مطمئن اند که  بهترین کار را انجام میدهند  واین که آنها چه کار های بزرگی را در زندگی خود به نتیجه خواهند رساندو از جمله عواملی که موفقیت را در زندگی شکوفا میسازد عبارت از داشتن هدف وهدف مندی انسان در زندگی میباشد ,چنانچه یک شخص زمانی میتواند هدفمند باشد که جدی باشد زیرا بعضی انسانها فقط حرف میزنند ولی عمل نمیکنند. چنانچه یکی از دانشمندان موفق چنین ابراز نموده است " به خاطر داشته باشید که فقط عمل جای عمل را میگیرد و هیچ چیز دیگری جای آنرا پر نمیکند. به مردم نگویید که قصد چه کاری را دارید, به آنها نشان دهید"  جدی باشید بعضی ها میخواهند موفق باشند و میخواهند زندگی شان را بهبود بخشند, امانمی خواهند به اندازه کافی تلاش کنند به عبارتی آنها اشتیاق سوزان برای خودسازی ، برای بهتر درک کردن زندگی و بهتر کردن وضعیت موجود ندارند. وتنها راه تعیین این که یک شخص واقعاً به چه چیزی اعتقاد دارد مشاهده عمل اوست نه حرف هایش . آنچه که میگویید ، آنچه که قصدش را دارید وآنچه که امید و آرزویش را دارید ، مهم نیست ؛ بلکه آنچه که عمل میکنید مهم وقابل اعتبار عام استموفقیت خود به دست نمی آید بلکه آنرا باید حاصل کرد. آنهم با  توانایی که خداوند پاک به انسان داده است. چنانچه شُکر نعماتش را نماید و از آنها به طریقه مفید استفاده کند . واز همه مهمتر خلاق باشد و با استفاده از خلاقیتش موفقیت را حاصل نماید . مطالعه  را فراموش نکند و پند هایی که از آن می آموزد به دیگران نیز انتقال دهد ؛ هدف که مهمترین عامل موفقیت است را فراموش نکرده ومسوولیت پذیری خویش را اعلان دارد. چون موضوع اصلی همانا بدست آوردن موفقیت  وبدست آوردگان موفقیت است,  پس به نکته ای چند که راهنمایی باشد برای کسب موفقیت اشاره مینمایم :  برنامه ریز دقیق باشید, زیرا همه اموری که برای موفقیت اجرا میشود همراه با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر است. بعد از اینکه برنامه مورد نظر خود را طرح نمودید همان موضوع اصلی خویش را بطور همه جانبه یعنی از هر نگاه معنی اش را دریابید . تا در راهی که قدم برمیدارید موفقیت نصیببان گردد" اعتماد به نفس خود را ارتقا بخشید تا نیروی درونی که در وجود تان است شروع به کار نماید. چون نیرو و قدرت درون است که به ما خلاقیت را هدیه میکند, در راهی که قدم برمیدارید تلاش ورزید  و نظر وپیشنهادات دیگران را راجع به خود و کار تان داشته باشید , و به انتقاد های دیگران نیز احترام بگذارید, زیرا انتقاد و پیشنهادات دیگران نسبت به خویش است که که ما را می سازد  وانسانیت کامل را بر ما هدیه میکند. وتمام  اعمال تان را همچو دیگران کنترول نمایید , زیرا میگویند : "اگر میخواهی که با جماعت سازگار باشی پس همرنگ جماعت باش",  شجاعت ودرست کاری را یکی از پیش قدمان موفقیت بدان زیرا تمام امور را صادقانه و به نحو احسن آن انجام بده ." , " غم شریکی و درد دل با دوستان خویش داشته باش بخصوص در مواقعی که مشکلات سر راه تو را میگیرد همانا دیگران معمولاً میتوانند چیز هایی را ببینند که شما نمی بینید , بزرگترین مشکل در زندگی بسیاری از آدم ها  ( ترس )  است. ترس است که زندگی را از شادمانی خالی میکند,  ترس است که موجب میشود ما به کمتر از آنچه  قادر هستیم , بسنده کنیم . زیرا ترس ریشه تمام هیجانات منفی , احساس غم , و سر چشمه تمام مشکلات در آدم ها است


 


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160