تا شقايق هست زندگي بايد کرد

Posted on at


تا شقايق هست زندگي بايد کرد

!جمله بالا شايد خيلي تکرار باشد ، اما انگارهنوز ميشود زنده بود و به معني واقعي لحظه يي زندگي کرد، انگار هنوز ميشود لبخند زد به زندگي ، به عشق و به درد !زميني شدن آسان نيست و پر از رنج است . فکر ميکنم سالهاست به رنج ايستاده ام ... اما اين رنج زماني زيبا ميشود که ما ميتوانيم لحظه يي به اطرافيانمان خوشي و لبخند هديه کنيم و يا برعکس دوستان و نزديکان به ما لبخند هديه ميدهند . شادي و لبخند و محبت توتيايي که اين روزها کم پيدا ميشود ولي اگر در جستجوي آن باشيم هست و هست . ،  ميخواهم با اين نوشته ي شکسته و ريخته تشکر کنم از مادر عزیزم .که همیشه به فکر من است و اجازه نمیدهد خاری به پایم بخلد .و همیشه در هر مشکل مرا همرای میکند .تشکر مادر عزیزم خیلی دوستت دارم About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160