میراث دیرینه گان وامانت اینده سازان

Posted on at


شهر من


در شهری زندگی می کنیم که قدامت تاریخی چند صد ساله دارد و با حفظ نشانه ها و اثارش از آن دیار کهن هنوز با سری بلند و قدی افراشته ایستاده است ، بر نسل جدید و جوان هویدا می سازد و سخن می زند که من با گذشت سالیان بسیار و پشت سر گذراندن زخم ها و نبرد های بسیار هنوز از پای نیفتادم .هنوز زنده ام و به خاطر شمایان زنده ماندم ، تا بستری باشم بر تحقق آرزوها و آرمان های شما فرزندانم و تا مامنی امن برای خواب راحت تان باشم و آسودگی را برای تان مهیا سازم.


براین شدم تا در این هفته از این بزرگی سخن را آغاز نمایم .آری این اصالت ما است !این بزرگی است و عظمت است که ازپیشینه گان بر ما به امانت مانده است ، تا آن را پاس بداریم و بزرگش بداریم و از جانمان بیش حفاظتش نماییم تا به آینده گان بسپاریمش و آنان را از این برتری بی نصیب نمانیم .سابقه ، برتری ، اصالت وگذشته ای مملو از سرفرازی که از درایت رهبرانی هوشمند رنگ گرفته بوده است .همچون مکتب ملکه جلالی که دست ساخته ئ همسر یکی از شاهان این مرز و بوم به نام     بوده است و قدامت دیرینه ای دارد ودانشمند بودن اجداد مان را هویدا می سازد .کنون بر بیرق داران این عصر لازم است که از میراث اجداد خویش حفاظت و پاسداری نمایند بر بزرگی اش بیفزایند و از آن پند بگیرند .در سلسله برنامه آموزشی رسانه های اجتماعی و بیت لندرز در مکتب ملکه ئ جلالی در این هفته در کنار اینکه گروپ برتر بانوان انکس به فعالیت های مستمر خویش در این رسانه می پردازند و با سرعت می نویسند و به اشتراک می گذارند ، گروپی جدیدی از بانوان تازه نفس و مشتاق به این روند پیوسته اند و آرزو دارند تا روزی مثل پیشروان دیگر در این رسانه در دیدگان همه گان بدرخشند و آموزش را اساسات و معرفی کامپیوتر و برنامه ئ ویندوز آغاز نمودند وپیش می برند .


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160