طبیعت و ما

Posted on at


                                                                              


آنگاه که به زمین و آسمان نگاه میکنی زندگی شیرین و دلپذیر میشود، مادر مهربان طبیعت همه مخلوقاتش را بدون هیچ امتیازی بر سینه اش گرفته و هیچ گونه فرقی بین فرزندانش از لحاظ جسم، نژاد، پوست و رنگ نمیگذارد. آبش برای خویش میرود آتشش به جای خویش، خاکش در تلاش، ابر و بادش یار و سازگار، کوه اش بخشنده، دشتش سبز و پر بار، دره هایش آلوده با عطر نسیم، آبشارش با کمان رنگین، شبش در نجوا با ستاره گان و مهتاب،آفتابش زرین و بخشاینده و مهربان، اتموسفیرش مملو ز آهنگ و ترانه ماندگار، پرندگانش چه چه و سرود عاشقانه میخوانند، گل ها و درختانش شعر و سرود زندگی را به کوش جهانیان هدیه میکنند، روح و روان مخلوقات را به اندیشه و تلاش وا میدارند. دریا ها با موج های کوتا و بلند امواج زنده بودن آمدن، رفتن و تلاش را به همه موجودات زنده به ارمغان می آورند. 
160