چرانمازمی خوانیم؟

Posted on at
نمازرکن دوم اسلام است که برای تمام مسلمانان 5 مرتبه در روز فرض گردیده است که هر مسلمان مکلف است که این فریضه اللهی را بجای آورد چرا که نماز انسان را از منکرات و عصیان باز میدارد وقتیکه یک مسلمان کاری را از صدق و خشوع و خفوع انجام می دهد و با حضور دل در مقابل ذات پاک الله(ج) ایستاده می گردد و با خالق خویش راز و نیاز می نماید

 و هر چند که انسان نماز زیاد بخواند به خدای خویش نزدیکتر میگردد و خداوند(ج) او را بسوی خود دعوت می کند یک مسلمان نماز خوان همیشه با طهارت بوده لباس و جسم آن پاک میباشد. و نظافت جسمانی که جزایمان است بجا میگردد و نماز از نگاه جسمانی نیز فایده های زیادی دارد و نماز ورزش هم گفته میشود که ما با خواندن نماز میتوانیم فایده های زیادی بدست بیاوریم و از طرف دیگر معبود خود را از خود راضی نماییم و نماز کلید بهشت است.
نماز یکی از عبادات روزانه مسلمانان است ما مسلمانان به شکرانه نعمت های خداوند و برای اطاعت از پروردگار،نماز میخوانیم.نماز از تکلیف های واجب و یکی از فروع دین اسلام است.اهمیت آن به اندازه ای است که ستون دین بشمار می آید.انجام این عبادت باید با وضو ،با طهارت و به زبان عربی باشد.غیر از نمازهای واجب روزانه نماز های دیگری هم مانند:نماز جمعه،نماز عیدوغیره وجود دارد.
نماز را هم به تنهایی می خوانند و هم به شکل گروهی که به آن نماز جماعت می گویند و پاداش بیشتری دارد.نماز یکی از برنامه های تربیتی اسلام است.اگر درست و با همه شرایط خوانده شود،به تعبیر قرآن کریم از زشتی ها و گناهان جلوگیری می کند.کسی که روزی پنج نوبت در پیشگاه خدا سر به سجده می گذارد و به نیایش و پرستش او می پردازد کمتر به دنبال فساد و گناه می رود.در این عبادت نماز گزار رو به کعبه می ایستد خدا را یاد می کند،او را می ستاید و از او کمک میخواهد.این عبادت دل را آرامش می دهد.اضطراب را می کاهد و انسان را به خدا نزدیک و نزدیکتر می کند.
لاله             صنف :یازدهمAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160