دختران زوج ناپسندقرنهای گذشته

Posted on at


 دختران زوج ناپسندقرنهای گذشتهزنان در قرنهای پیش آسیب پذیرترین اشخاص روی زمین بودند که منحیث بار دوش خوانده میشودند دختران تازه تولدرا زنده به گور میکردنددختران خوردسال را دست خوش از دواج های اجباری قرار میدادند به زنان خود ظلم وستم میکردند.آیا دلیل این ظلم را میدانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نسبت به مطالعاتی که بزرگان وصلح جویان انجام دادند دریافنتد که دلیل این همه ظلم وستم های که به زنان ودختران میقبولاندن از رو نافهمی وبی سوادی وپایین بودن اندیشه آنان بوده 


ولی خوشبختانه با پیشرفت جامعه بشری این رسم ورواج های بی معنا از بین رفته است وزنان از امتیازات زیادی برخوردار میباشند وهچ تبعیضی فعلا بین جنس مذکر ومونث وجود ندارد وزنان مانند مردان در تمام کار های دولتی سهیم استندومیتوانند در تصمیم گیری های آینده ساز منحیث یک عضو فعال اشتراک کنند.این زنان استند که آیند سازان را تقدیم این سرزمین میکنند.زنان افغان از جمله زنان شجاع بوده اند که در مقابل این همه ظلم های پی در پی بازم توانستند بهترین ها را تقدیم این جامعه نمایند.این طبقه داری بهترین افکار استند که اگر به افکار آنان توجه شود میتوان جامعه ای را ساخت که در هر گوشه آن درهرکنار آن موفقیت وپیروزی باشد. این زنان استند که در حالا حاضر در تمام تصمیم گیری های مربوط به یک سرزمین پا به پا مردان ایستادند وشانه به شانه مردان کار وزحمت میکشند تا جامعه را از فساد وبربادی ها قدم به قدم به طرف پیروزی ها کش کنند


 About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160