(( حکا یت ))

Posted on at


(( حکا یت ))


یــــارب به بزرگیت دوسـتی را یافـــــــــــــتم ,ولی از درون سینه اش هیچ خبری نداشـــتم  ،روزی درروزگـاری میانه واژه های عـــشق  ،بــا وی صحبتی داشـــــــــــتم از سرنـــوشت ،نمیدانم درون سینه اش رازه پنهانی چیـست ؟اگر گویــی ای رفیق شوم دوای دردناکـــــت ،وی از بـــــــــهردل صدایی را بلند کــــــــرد ،وگفتاکه منی بیچاره ام دراین دنیایی تنهایی ،منی گویم که ای دوست چه باشد دردپـنهانی ،وگفتا درد من در این دنیا بود بی سرپنهـایی ،


به بعد آه گفت ندارم پدری که گوید جان من، نه دارم یاوری مانند مادر که باشد یار مـــن ،ای دوســت به دل گویم ودنیا باز شـــــــنود، به دنیــــــا دارم غیر از خدا یکتا بـــــــــرادر، منی گویم که ای دوست دلیل این چه باشــد ،وگفتـــــــــا باز که پنج سالی نداشـــــــــــــتم ،وگفتـــا باز پــدرم دارفانی را ودعا گفــــــت ،ولی اندر مادر بی رحم شود عاشق وبــــس !


مـــــــن ودل دادم مانــــدیم بی کـــــــــــــس ،در ایـــــن دنیا اندر بی نـــــــــــــاز ونعـمــت ،اشک از چشمان « عظیمی » رانورد شود ،نمیدانم چـــــه گویم در جوابش یـــــــــــارب ،من آندم باز گویم پشت پرده سخــــــــــنی را ،کــــرا چشم بیدار است ودل روشـــــــــــــــن


 About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160