مواد مخدر

Posted on at


از جایکه ما میدانیم در افغانستان بیشتر مواد مخدر کشت میشود .وقاچاق میشود به این کار بیشتر جوانان کشور ما دست میزنند .کسیکه این کار را میکند نمیداند که شاید یک روز فرزندان او هم به این آقشته میشود. هموطنان ما باید به جای مواد مخدر در زمین های زراعتی خود برنج گندم جو جواری وغیره را بکارند .مواد مخدر نه تنها به جوانان بلکه به جامعه هم ضرر دارد.


 


 


  


کشیدن مواد مخدر انسان را به مرض های گوناگون مبتلا میسازد.مواد مخدر از چرس گرفته شده تا عمل های دیگر مانند  چرس تریاک کرستال وغیره میباشد .جوانان او از چرس شروع میکنند بعد به رفته رفته به دیگر عمل های بالا بالا دست میزند.مواد مخدر نه تنها زنده گی خود شخص را خراب میکند بلکه زنده گی زن وفرزندانش را خراب میکند .اشخاص معتاد از دور معلوم میشوند از طریقه راه رفتن وغیره اشخاص معتاد از دیگر افراد فرق دارند،چیزهایکه شخص سالم


 


  


میداند شخص معتاد نمیداند .اشخاص معتاد نه تنها به پیش بزرگان بلکه به پیش اطفال هم ارزش ندارند.ونه هم کسی به آن احترام قایل است به جامعه ما هموطنان عزیز ما دوچاره مواد مخدر میشوند مادست زیر دست گذاشته می نشینیم.چرا کسی غم این اشخاص نمی خورد نباید بگذاریم که دیگر به زمین های زراعتی مواد مخدر کشت شود تا از این بیشتر جوانان کشور مادست به چنین عمل بزنند .ماباید جلو این کار را بگیریم دست به دست هم بدهیم وافغانستان عزیز خود را آبادوسربلند بسازیم؛


 


 
About the author

160