?????!!!! یک زن در جامعه حق چه و حقوقی را دارا است

Posted on at


حقوق زن در جامعه


زنان از حق و حقوق زیاد در جامعه برخوردار هستند بدبختانه بعضی از مردم این حقوق را پای مال کرده و به آن توجه نمیکنند و این یک عمل زشت و نا پسندیده خداوند(ج) و پیامبرش است چنانکه از پیامبر(ص) روایت است که هیچ بنده حق پای مال کردن حق زن را ندارد و حق زن و مرد با هم مساوی است یعنی هر حقی که مرد از آن برخوردار است به همان اندازهیک زن هم حق دارد .روزی یک زن نزد پیامبر رفت و گفت: پدرم برای بدست آوردن اعتبار و حیثیت برای خود میخواهد مرا به عقد ازدواج پسر برادرش در آورد؛ بدون این که نظر مرا بخواهد.وقتی پیامبر (ص) به او فرمود که اختیار ازدواج با خود تو است و میتوانی این ازدواج را قبول نکنی . ختر گفت: عمل پدرم را تنفیذ میکنم و میپذیرم ولی خواستم که بدین وسیله زنان بدانند که حق شان در دست پدر شان نیست بلکه بدست خود شان است. قرآن کریم مرد و زن را از نظر خلقت و گوهر انسانی یکی دانسته است و در هیچ آیه مبارکه قرآن کریم ذکر نشده که مرد نسبت به زن و یا زن نسبت به مرد برتری دارد قران کریم مرد را به عنوان پدر و زن را به عنوان مادر آفریده است و اولاد مکلف است تا به آنها احترام قایل شودتا زنی نباشد مردی نیست و تا مردی نباشد زنی نیست انسان یک موجود اجتماعی است که به تنهایی خود زنده گی کرده نمیتواند . و این ثابت شده که هیچ کمبودی زن نسبت به مرد ندارد و از نظر استعداد و ذکاوت رطبه زن و مرد با هم مساوی هستند. نخستین حق دختر بر پدر و مادر این است که بین پسر و دختر خود فرق واقع نشوند .حضرت محمد(ص) میفرمایند: اگر روزی چیزی از بازار میاورید حتا اگر ذکات هم باشد باید اول به دختر بدهید با وجود این گفتار حضرت محمد(ص) متاسفانه بعضی از مردم تا به حال هم دختران خویش را تحقیر نموده و به مکتب نمیگذارند و بین پسر و دختر فرق واقع میشوندخشبختانه قانون اساسی کشور ما حق تعلیم و تربیه مساوی حق کار مساوی و حتا حق رای دهی و رای گیری در انتخابات را داده است. و با وجود این همه حقوق که یک زن دارد میتواند که استعداد، لیاقت و کفالت خویش را بر خدمت مردم خویش بماند. و روز ۸ مارچ به حیث روز جهانی زن انتخاب شده است About the author

160