نماز ستون دین است

Posted on at


قبل از رحلت حضرت محمد«ص» خداوند دین اسلام را کامل نموده وبه عنوان بهترین وبترین دین مو رده پسند قرارگرفته است وتمام مسلمانان روی زمین به پیروی ازآن مکلف اند ،خداونده بزرگ برای تمام بنده گان خود نعمتهای بی شماره را داده است وباید در مقابل آن نعمتها شکر گزار باشیم ، وچیزی را که خداوند ازماخواسته است انجام دهیم خداوند برای تمام مسلمانان نمازخواندن را فرض گردانیده است 


،ودر یک شبانه روز باید پنج وقت نماز را بجا بیاورم نماز خواندن میتواند وسیله ارتباط بنده با خداوند باشد مسلمانان موقع که در اقامه نمازاستاده می شود در حال گفتگو باخدای بزرگ اند ومیتواند تمام نیاز منیدهای خودرا از خداوند بخواهدخداوند بزرگ بدون وقفه میتواند برای بنده گان خود اعطا نماید ما موقعه که در نماز ایستاده هستیم باید تمام هوش وهواس ما در نماز ما باشد واز وسواسهای شیطان در امان باشیم وما نماز که میخوانیم باید فقط برای رضای خداوند باشد ما با نماز خواندن می توانیم شیطان را شکست دهیم ومیتوانیم خداوند رااز خود خوشنود کنیم ،نماز خواندن میتواند رای حل تمام مشکلات باشد، وما باید نمازرا به صورت دوام دار انجام دهیم چرا که وقفه در نماز نیامده است، خداوند فرموده است در موقعه جنگ نمازرا بر پادارید چرا که میتواند سبب پیروزی همان جنگ وشکست دشمن باشد، واین وظیفه همه والدین است تا نماز را برای اطفال خویش بی آموزانند،چراکه دین اسلام پایدار ترین برای مسلمانان ونسل آینده است،فرق بین مسلمانان و کافران در نماز تقوا وپرهیز گاراست، که درکشور های غیر مسلمان به اوامیر توجه صورت نمی گیرد،نمازدر جامعه اسلامی رول مهم دارد می تواند باعث از بین بردن کارهای نادرست دربین جامعهای اسلامی شود،چنان چه اگر یک خانه با ستو نها ایستاده ستون دین اسلام هم نماز است


پس این وظیفه تمام علما وبزرگان است که باید تبلیغ های فراوان در باریه نماز داشته باشند
About the author

160