تو را می خواهم

Posted on at


تو را برایـ ... همه ی شب هایـ ! بی مهتابـ !! برای ... کـوچـه هایـ ! پر از سـکـوتـ برای ... دشت های بی گل !! برای .. دریاهای خشک شده !! برای .. آسمان های بی باران !! و برای ... همه ی چیزهایی ! که باید باشـد و نیسـت .. می خواهـم !!!About the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160