یتیم

Posted on at


 


یتیمم دور زمادر اشک ریزم اشک ریزم                                               ز دورانه زمانه من گریزم من گریزم                                                                             پدراز دست دادم ای خداجان ای خداجان                                            کجاست دستی که برسربگیرم برسربگیرم


خدایا به لطف ومرحمت خود سایه هیچ پدر ومادر رااز روی سر اولادهیش کم نکن هیچ بنده ات را بی پدر ومادر نساز خدایا تمام انسان ها مانندیکه محتاج بخشنده گی و لطف و محمت تو هستند همان طور محتاج و نیازمند مادر و پدر هستند یتیم بودن خیلی سخته یک طفلیکه یتیم است هرگز به آسانی راه درست و غلط را تشخیص داده نمی تواند چرا؟                                                                                                     چونکه بزرگترین ستون زندگی شان یعنی پدر و مادر شان را همراه ندارند که به او بگویند راه درست کدام است و راه غلط کدام است و آن طفل بیچاره که نمی دانه کدام راه درست است ونمی فهمه که به کدام راه قدم بگذاره راه اش را بدون پدر و مادر به سختی و مشکلات و بدبختی می گذراند یک دختر یا یک پسر هر گونه مشکل را می تواند بر قبال بگیرد هر بد بختی را می تواند تحمل کند اما بزرگترین درد ورنجی که انسان را از بین می برد از دست دادن پدر ومادر است زمانی که اطفال بزرگ می شوند وبه سن بالغ می رسند آن موقع خیلی زیاد از دیگه وقتا به پدر و مادر شان ضرورت دارند اگر آنها رادر آن موقع پیش خود یافت نکردند آن موقع است که دیگه به زمانه باور ندارند و همیشه ترس از دست دادن عزیزان شان را دارند و از یتیم بودن می ترسند چونکه هر کسی به او بیچاره ظلم می کند او را سرپرستی نمی کند اما او است که تمام غم ودرد ها را به دلش نگه می دارد و همه چیز را تحمل می کند زندگی را بدون رهنما پیش می برد یتیم بودن هر چیز را همراه دارد بیچاره گی بدبختی آوره گی و بزرگترین از آن تنهایی که خیلی سخته خدایا همان طور که تو بنده ات را لایق هر چه که دلت بخواهد می کنی اما خدایا دست تو از هر دست بالاتر ومقام تو از هر مقام والاتر است خدایا خودت تمام یتیم ها را سرپرستی ودر پناه خود داشته باش و از روی مهربانیت و شفقت خود هرگز هیچ کسی را یتیم نساز.


 About the author

160