آزادي سياسي يک ضرورت اجتناب ناپذير

Posted on at


  اوّلين جبهه بيداري اسلامي در دنياي معاصر جنگ بر سر آزادي است.بر همه دلسوزان مسلمان واجب است که براي تحـقـق آزادي صف واحـدي را تشکيل دهند  زیرا برترین نیازی که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد اصل مسلم آزادی است. و در راستاي تحقيق اين هدف هر راهکار و اصطلاحي که مردم آنرا قبول دارند و مخالف با روح اسلام نيـست ايـرادي نـدارد. بـراي مثـال اگـر دمکـراسـي وسيــله اي آسـان وساختاري سروسامان يافته درراستاي تحقق زندگي با کرامت باشد استفاده و بکار گیری آن  چه اشکالي دارد.؟

  ما نبايد گوش خود را بر روي بعضي از اصطلاحاتی که مردم  آن هارا قبول دارند ببندیم.

 اصل اين است که بتوانيم زندگي خدا پسندانه و با کرامتي را فراهم سازيـم تا در سايـه آن بتوانيم با ميل و رضايت خويش فرمانروايان و رهـبران خود را انتـخاب کنـيم وحقوق واقعي خویش را بدست آوريم.تحقق دمکراسی و آزادیهای انسانی با هر نام و از هر طریق و راهکاری که صورت پذیرد, بـراي  همه يک آرزو است .

 About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160