خدمات شبکه اجتمایی فلم انکس

Posted on at


خدمات شبکه اجتمایی فلم انکس

شبکه اجتمایی فلم انکس از جمله فعال ترین شبکه های اجتمایی در سطح جهان و افغانستان بوده این شبکه بر علاوه ارایه خدمات هر چه بیشتر در سطح مکاتب مرکزو ولایات افغانستان شاگران مکتب را بسوی پیشرفت و ترقی سوق میدهد و آنان را ذریعه سهولت های که فراهم نموده مرن ترین علم روز یعنی کامپیوتر و برنامه های آن را می آموزاند و هم از یک سو با تشویق فراوان به شاگردان کوشش می کند که آنها را به عنوان یک نویسنده موفق و خوب در سطح جامعه معرفی کرده و استعداد های درونی شان را به جهانیان شگوفا می سازد  و همچنان این شبکه با راه اندازی مسابقات و جشنواره هاتوانای های دیگر شاگردان از قبیل مهارت در عکاسی  نقاشی و غیره را بارز می سازد و آنها را با توضیح جوایز نفیس تشویق می کند. شبکه اجتمایی فلم انکس با تهیه کردن اتاق کامپیوتر و ارایه انترنت رایگان در سطح مکاتب می کوشد تا به شاگردان سهولت های زیاد را فراهم سازد مثلا شاگردانیکه از جمله قشر ضعیف جامعه هستند و فراگیری علم کمپیوتر و انترنت برای شان در کورس های خصوصی بخاطر پرداخت هزینه هنگفت مساعد نیست  فلم انکس این سهولت را به آ نان فراهم نموده که بدون پرداخت هیچ کدام فیس بتوانند کامپیوتر را بصورت بسیار علمی و دقیق بیاموزند و بر علاوه این یک نویسنده خوب و با مهارت در جامعه شوند این شبکه شاگردان را از دو بعد یکی بعد مادی و یکی بعد معنوی کمک می نماید. با توجه به وضع اقتصادی افغانستان با پرداختن جوایز نقدی به شاگردان بی بضاعت در سطح مکاتب آنها را تمویل مالی می کند تا بر علاوه آموختن علم کامپیوتر و تبدیل شدن به یک نویسنده موفق از لحاظ اقتصادی نیز بهره مند شوند. فلهذا معلوم و آشکار است که این شبکه اجتمایی ما را در پیشرفت  ملت افغانستان کمک بی شبهه می کند و را های ترقی وپیشرفت را بروی اقشار تهدابی جامعه که همین شاگردان مکاتب هستند می گشاید اگر از لحاظ یک مهندس به خدمات اجتمایی این شبکه نگاه کنیم این شبکه به حیث تهداب وستون های اصلی بشمار میرود که میتوانیم یک افغانستان نوین و مترقی را بالای آن در حال اعمار ببینیم  من نیز منحیث یک عضو از شاگردان کورس فلم انکس در سطح لیسه محجوبه هروی هم توانستم علم روز را بصورت دقیق و علمی بیاموزم و هم توانستم که از جمله نویسندگانی باشم که قبلا نبودم از این پس امیدوارم که بتوانم مفکوره های یک دختر افغان را به گوش جهانیان برسانم . و در اخیر تشکر فراوان به نمایندگی از  تمام شاگردان کورس فلم انکس ازاین شبکه اجتمایی که شاگردان را در راه پیشرفت وفراگیری علم کمک بسیار زیاد نموده است.About the author

160