قلم

Posted on at


قلم


قلم با ارزش ترین وسیله است قلم بیان کننده فکر اندیشه و شخصیت صاحب قلم است وقلم همیشه در جهان گسترده بوده و دایره نادانی ها را کاهش ودانایی ها را افزایش میدهیدو همین قلم است که انسان از گدایی به پادشاهی میرساند قلم است که پیشرفت است قلم چون از دل سخن میگوید قلم ترجمان حقایق عالم است و قلم است که انسانها را به را ه های حق و راست رهنمایی میکند وهمین قلم است که در جهان پیشرفت امروزی دیده میشود و از برکت همین قلم تقدیر تعلیم وعزت است برای هر انسان قلم در زنده گی سبب استقامت شهامت وسر بلندی ان میباشد


.


قلم گفت من شاه جهانم


قلم کش را به جنت میرسانم
About the author

160