باران رحمت الهی

Posted on atباران یکی از نعمت های الهی میباشد هر گاه در یک کشور باران نبارد تمام مردم آن کشور با مشکلات گوناگون روبرو می شوند.در سال های بسیار قدیم در زمان پیامبران بود که در شهر مصر که باران نمی بارید مردم برای دریافت گندم از یک جا به جای دیگری می رفتند .همین بود که یکی از پیامبران به دستور خداوند(ج)به شهر فلسطین یعنی مصر رفتند .همین بود که بعد از چند سال خشک سالی در شهر مصر باران الهی بارید .اگر باران نبارد نه تنها به زمین های مردم ضرر دارد بلکه تمام زنده جان ها هم از بین می روند .ا


 


 


  


گر یک سال در یک کشور باران کمتر می بارد می بینیم که وضعیت همان کشور بسیار زیاد تغیر می کند .و مواد خوراکه بسیار زیاد گران میشود .ومردم مجبور هستند که از یک کشور به کشور دیگر مهاجرت کنند.پس ما با ید از نعمت الهی شکر گذاری کنیم که خداوند(ج)برای بنده های خود ارزانی کرده است که تا قدر این نعمت را بدانند .بعضی از کشور های جهان است که به هر چند سال یک بار باران می بارد این همه یکی از نشانه های خداوند(ج) می باشد .


  


 


در کشور ما که بارا دیر تر می بارد چند نفر از  جمع شده در یک دشت نماز می خوانند .تا که باران ببارد وقتی که به کشور ما باران می بار د تمام جاه های کشور ما سرسبز می شود .وهمه جا بسیار مقبول می شود اگر باران نباشد میبینیم که تمام کشور ما پژمرده میشود .هیچ جا خوب معلوم نمی شود ؛


 


 


  About the author

160