تجارت درهرات

Posted on at


تجارت درهرات


امروز خاستیم درباره تجارت به شما معلومات بدهیم دراول از یک تعریف کوتاه از تجارت شروع میکنیم تجارت به لفظ عادی به معنا تبادله مال,موادخوراکه,وسایل صنعتی که شامل قالین وگلیم وغیره ........میباشد.


 


ودر اخیرتبادله مواد نفتی مانند زغال,چوب را هم دربرمیگیرد که تبادله این مواد را بین تاجران وسرمایه داران داخلی وخارجی را به نام تجارت یاد میکنند.موضوع ما تجارت در خود هرات باستان است .هرات باوجودیکه تاجران وسرمایه دارن زیاد درداخل این ولایت زیست دارند بازهم از نگاه تجارت پیشرفتی حاصل ننموده است .دلیل این همه عقب ماندگی اینست که فساد گسترده ای در بین تاجران رد وبدل میشود.واین فساد که از مقام ها بالا گرفته تا پایین ترین چوکی های این اداره تجاری را گرفته است و تاجران را پیش مردم بی باور وناتوان ساخته است.این افغانستان بیچاره از یک طرف گرفتارمشکل نیست که بتوان به کمک چند نفر وطن پرست آنرا ساخت تا اینکه کسانی در پشت پرده به ضد آن کار کنند نمیتوان این سرزمین را ابادکنیم درصورتیکه همه باهم نباشیم بر علیه فساد مبارزه نماییم .خداوند بزرگ وتوانا انقدر با این سرزمین معادنی را گنجانیده است که در صورت استفاده درست وشکر نعمات وباهم کاری همدیگر میتوان تا اخر از آن استفاده کرد که حتا موجودیت این همه معادن جلب توجه همه تاجران کشورهای خارجی را به سوه خود کرده است.وما از تمام سرمایه دارن خواهشمنیدیم که دیگر به فکر خوشی خود تنها نباشند بلکی کوشش کنند افغانستان را بسازند دیگر مردمتحمل بدبختی رنج وفساد را ندارند About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160