آیا پوهیږی؟

Posted on at


آیا پوهیږی؟


آیا پوهیږی اولین شخص چی دجنت دروازه خلاصوی څوک دی؟


محمد صلی علیه وسلم


آیا پوهیږی اولین کس چی مرګ یی آرزو کړو څوګ وا؟


یوسف علیه السلامآیا پوهیږی اولین شی چی د امت له اعمالوڅخه پورته کیږی څه شی دی؟


پنجګانه لمنځونه


آیا پوهیږی اولین لمونځ چی رسول الله (ص) ادأ کړو دڅه وقت لمونځ وا؟


د ماسپښین لمونځ


آیا پوهیږی اولین شخص چی شفاعت کیږی او شفاعت کوی څوک دی؟


محمد صلی الله علیه وسلم


آیا پوهیږی اولین امت چی جنت ته داخلیږی دی چا امت دی؟


د محمد (ص)امت


 


آیا پوهیږی اولین شخص ته چی اجازه دخول آسمان ته یی ورکړه څوک وا؟


جبریل علیه السلام


آیا پوهیږی اولین شخص چی دساعت دروازه یی تعین کړه څوک وا؟


نوح علیه السلام په کشتی کی دلمانځه د وقت لپاره


آیا پوهیږی اولین شخص چی اسپ سواری یی وکړه څوک وا؟


اسماعیل علیه السلام


آیا پوهیږی اولین شخص چی جمعه یی دجمعه په نامه مسمیٔ کړه څوک وا؟


کعب بن لؤی


آیا پوهیږی اولین شخص چی سبحان الله ووی څوک وا؟


اسرافیل علیه السلامآیا پوهیږی چی په لومړی ځل هر هغه شی چی د قران نه نازل شول څه وو؟


اقرأ باسم ربک الذی خلق


آیا پوهیږی اولین شخص چی په قلم یی خط ولیکا څوک وا؟


ادریس علیه السلام


آیا پوهیږی هر هغه څه چی په آخر ځل له قران څخه نازل شول څه وو؟


واتقو یومأ ترجعون فیه الی الله


آیا پوهیږی هر هغه څه چی د تورات نه اول نازل شو څه وو؟


بسم الله الرحمن الرحیم


آیا پوهیږی اولین شخص چی دالله (ج) په لار کی یی جهاد وکا څوک وا؟


ادریس علیه السلام


آیا پوهیږی لوی ترین آیت په قرانکریم کی کوم آیت دی؟


آیت الکرسی
About the author

160