مادری کردن با اطفال یتیم

Posted on at


م


 


بزرگترین نعمت خدا وندج چیست مادری کردن با اطفال یتیم است وقت خداندخ چنین نعمت به شما می دهد خدا را شکر کند همیشه با مهربا نی با


رفتار کند مثل یک مادر واقعی با او رفتار کند خواسته های او را براورد کند شب وقت خواب در اطاق خواب او در روی  تخت خواب اورا خوابانده  برای او کتاب قصه بخواند و با دست های مهربا نش موهای اورا نوازش کند  و صبح وقت بیدارشد با مهربانی لباسش عوض کرده  موهای اورا شانه زده او سر میز صبحانه او نشانده  و با مهربانی صبحانه دلخواه او را بدهد یونفرم مکتب اورا پوشانده کیف و کتاب های آماده کرده او را به مکتب  برده


 


  


همیشه اورا در در س های کمک و تشویق کند اگر یک وقت غم گین بود او با چیز های دلخوه اورا خوش حال کند در روز روخستی اورابیرون برده اطفال یتیم سرزنش نکنید چراکه گریه یتیم عرش به لرزه در می آورد هر بچه یتیم دلش پر از درد است و شما کوشش کنیدآن درد را از دل او در بیرون کند


  


 


اگر سر پرستی اطل یتیم بر دوش شما نیست  برای او مادری کنید و دست مهربانی شفقت بر سر او بکشید و او را کمک کند اگر پدر ندارد برای پدری کند و اگر مادر ندارد برای او مادری کند کمک کردن به اطل یتیم   با  سبب   رضیت خداوندخ است آیا می خواید رضیت خداوندج را به دست بیا آورید پس به اطل یتیم کمک کنید فرق بین اولاد خودو یتیم نگذارید زیرا که خشم خداوندج را به دست خود می خرید مال یتیم را نخورید زیرا در روز قیامت در شکم شما پر از آتش می شود فریاد یتیم آدم نابود می کند  About the author

160