غرور

Posted on at


غرور


در دنیا انسان های متکبر زیاد وجود دارد . غرور چیزیست که انسان ها ضعف ها و کمبودی های شان را پشت آن کتمان و پنهان می سازند . غرور باعث می شود تا آن شخص متکبر همه ی انسان ها را خورد و نا چیز ببیند .


انسان با غرور و متکبر انسانی است که روی کوه ایستاده و همه ی انسانان را کوچک می بیند اما دریغ از آن که همه ی انسان ها آن را هم کوچک می بینند .


غرور برای بعضی ها در زندگی شان بسیار مهم و حیاتی شده است . اگر شما انسان های متکبر را ببینید همیشه چیز هایی که بلد نیستند ولی باز هم اقرار به نفهمیدنشان نمی کنند و همیشه سر شان را بالا گرفته و شاید هم به دروغ بیان می کنند .


همیشه سعی می کنندکسی را محل ندهند و همیشه همراه اشخاص مهم و پولدار دوستی می کنند و هرگز انسان های عادی و فقیر را در نظر نمی گیرند و حتی آن ها را با لگد به آن طرف می اندازند .


غرور باعث می شود تا از ایمان انسان کاسته شود و همیشه به فکر سر و وضع خانه و زندگی خود باشند و دیگر یادی از خدا و دین و مذهب نمی کنند ولی انسان هایی که دارای غرور نمی باشند و یا کم غرور دارند همیشه همه ی انسان ها از طبقات مختلف در نظر دارند و هرگز کسی را اذیت و مورد تمسخر قرار نمی دهند و همیشه با انسان ها با مهربانی و لطافت سخن می گویند .


بعضی از انسان ها همیشه آرزو دارند تا با انسانهای متکبر دوستی کنند زیرا همیشه به این فکر اند که اگر با آن شخص دوست شوم چقدر آدم مهمی خواهم شد ولی انسان های بدون غرور کسی دوست ندارد دوست شود


زیرا آن شخص همیشه با آن ها است و هیچ آرزویی به دل ندارد.


پس ببینید که چقدر غرور داشتن بیش از حد در زندگی انسان مضر است و انسان را به راه خلاف و منحرف می کشاند پس باید ما سعی کنیم ما از غرور مان کم کنیم و بیشتر به فکر عبادت و درس و کتاب شویم .


 


 160