کتاب

Posted on at


 

کتاب نامیست زیبا ,کلام دوستی ,دنیای درک وفهم , واژهای پر معنی واحساس ,گفته های از نیاکان , داستان های از لیلی ومجنون,ذخیره از  گنجها  پنهان  , دنیای از رویا  ,, کلید دروازه خوشبختی,سرگرمی وهیجان,خلاصه دوست زیبا  ودانا این را می توان گفت  کتاب بهترین کلام   دانایی است , کتاب ساعت های انتظار  فهم یک شخص دانا است ,کتاب  آسمان پر  ستاره باران در زمین پر از قطره های با احساس میتوان گفت وخلاصه کردن را ناممکن  About the author

160