بحران انتخاباتی در افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوری که همواره دچار نا امنی ها و مشکلات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،امنیتی و دیگر


مشکلات بوده برعلاوه نا امنی ها و مشکلاتی که در سی دهه جنگ سپری شد و مردم افغانستان را


رنجور و پریشان ساخت حالا هم در پی مشکلات انتخاباتی مردم به بد بختی ها،نا امنی ها،و صد ها


مشکلات دیگر زنده گی خود را سپری میکنند.اعلام نشدن نتایج انتخابات هم اشخاص فرصت طلب را زیاد کمک کرد و در نبود توجه دولت و حکومت


آنها از فرصت های زیاد استفاده کرده و به گونه های مختلف مثلا:دزدی ها،ترورها،کشتن افراد بی


گناه،دست درازی به ناموس مردم،ویک چالش عمده اینکه به شاگردان مکاتب و معلم ها اخطار داده


وبعضی را نیز با ظرب چاقو وپاشیاندن تیزاب بر صورت شان و دیگر موارد دست زده ومردم را


پریشان ساختند.این افراد فرصت طلب زنده گی کردن را برای شهروندان دشوار ساختند ووحشت را بین مردم به


وجود آوردند در بسیاری از ولایات وقریه های نا امن شاگردان از رفتن به مکتب محروم هستند اما


چرا؟بخاطریکه چند فرد زور طلب و بی شخصیت آنها را اخطار داده و آنها را از رفتن به مکتب


جلوگیری نمودند اگر دولت و حکومت اقدام نماید این افرادی را که باعث نا امنی و باعث صد ها و


هزاران مشکل دیگر میگردند را به صورت علنی به اشد مجازات (اعدام) و سخت ترین مجازات را


را برایشان داده دیگر کسی به همچو کارهای ناشایسته ای دست نمیزد.اما متأسفانه در این عرصه هیچ یک از مقامات توجهی نکرده اند به همین خاطر است که افراد زورمند


در کشور ما زیاد شدند و هرج ومرج را بوجود آورده اند مشکلاتی و ظلم های که بالای افغانها در تهی


این مدت شده نه تنها این بلکه مشکلات اقتصادی هم زنده گی افراد را تهدید کرده و زنده گی کردن را


برایشان دشوار ساخته و مردم به حالات بدی به سر میبرند و اگر در این عرصه هم توجهی صورت


نگیرد افراد زیادی به خلاف دست خواهد زد وبا وجود این همه مشکلات کشور بسوی بدبختی ها روانه


خواهد شد و باید هرچه زودتر دولت به حال این مردم رنجور و غم دیده کاری را انجام دهدکه همه ازاین


مشکلات نجات یافته و زنده گی بدون کدام مشکلی را به پیش برده و در یک فضای صلح و امنیت زنده


گی خود را به پیش ببرند. About the author

160