عیب جوی یر دیگران بسیار یک گناه بزرگ

Posted on at


به معلولین نباید عیب جوی کرد


 عیب گرفتن به معلولین میتواند باعث شود که قهر الله متعال بالا شخص عیب گیرنده آمده و او را شاهد معلول سازد. چنانکه الله متعال میفرماید که بر دیگران عیب جوی نکنید که روزی خواهد رسید که شما شاهد شما به جای او شخص قرار بگیرید پس عیب جوی بر دیگران میتواند که باعث قهر وعضب الله بالای شما شود دوری کنید از عیب جوی کردن و از کسانی که عیب جوی میکنند چو این یک عذاب بسیار سنگینی خواهد داشت و بعد هم پشیمان شدن فایده ای نخواهد داشت


 افرادی که به معلولیت مبتلا هستند باید برای انجام دادن کاری یعنی اگر کاری را بخواهند که انجام بدهند باید از اعتماد بنفس بالای برخوردار باشند تا یک کار را انجام بدهند و همچنان اف..راد معلول باید در کنار آن به تعلیم و تربیه دسترسی کامل داشته باشند و تمام سهولت های که یک فرد سالم برخوردار است باید به داد چون تعلیم و تربیه باعث میشود که آن شخص در مقابل عیب جوی دیگران تحمل بیشتری پیدا کند 


 متاسفانه ما میبینم که در کشور ما برای معلولین سهولت های لازمی برقرار نیست و آنها بر تعلیم و تربیه دسترسی کاملی ندارند بر فرد معلول این کافی نیست که در خانه بنشیند و استراحت کند تمام عمر اش را. بلکه او باید کار مشخص داشته باشد وبه سر کار اش برود آنها باید در باشگاه ورزشی بروند و ورزش کنند و یا شاهد هم به تماشای مسابقات مختلف بروند و تماشا کنند. تا یک تفریح هم به آنها بشودوظایف اسلامی ما در مقابل معلولین چیست؟؟؟؟آماده سازی سهولت ها و زمینه مساهد بر تعلیم و تربیه همکاری با آنها در وقت ضرورت شان دادن حق اولیت به آنها مثلا در صف نانوایی و دیگر اماکن مانند اینسهم دادن شان در امور کار های اجتماعی واقتصادی ایجاد زمینه مناسب کار به آنها احترام کردن و مهربان بودن با آنها در همه موارد


     About the author

160