واژه یابی در فرهنگ های زبان

Posted on atوقتی کتاب، مجله، روزنامه، و یا نوشته یی را مطالعه میکنیم گاهگاهی اتفاق میافتد که معنای یک یا چند لغت را نمیدانیم.


ندانستن معنای یک کلمه در یک جمله گاهی آن جمله ما را بی مفهوم میسازد و گاهی باعث میشود که ما از درک آن عاجز بمانیم.


در نتیجه ذهن ما نمیتواند مفهوم آن را درک کند و وارد ذهن ما بگردد...


مطالعه علمی را ایجاد میکند که وقتی چیزی را میخوانیم کوشش کنیم معنای آن را وارد ذهن مان کنیم و به حافظه بسپاریم. اگر چنین راه را پیاده کنیم به خوبی میتوانیم درس های مان را به سهولت فرا گیریم و آنچه را که یاد گرفتم به زودی فراموش نخواهیم کرد.برای اینکار در قدم اول ما برای یک فرهنگ لغات ضرورت داریم تا آن کلمه یی را که نمیدانیم به کتاب فرهنگ مراجعه کنیم.


خوشبختانه برای زبان ما از گذشته های دور تا امروز صدها کتاب لغات و فرهنگ نوشته اند و تقریبا هشتاد درصد آن ها را در هندوستان تالیف کرده اند.


ناچار مردمی که زبان فارسی دری زبان مادری ایشان نبوده و نیازمند به کتابهای بوده اند که بتوانند در هنگام جستجو معانی واژه ها ایشان را یاری رساند.در بسیاری از فرهنگ ها واژه ها به اساس حروف الفبا ترتیب شده و هر کسی که الفبای این زبان را به ترتیب در حافظه داشته باشد در یافتن لغت مورد نظر به مشکل بر نمیخورد.طریقه بدست آوردن یک لغت در فرهنگ لغت:::


مثلا ما میخواهیم معنای واژه«درج» را در فرهنگ زبان بیابیم میبینیم که این کلمه با حرف «د» آغاز یافته است پس فرهنگ زبان را بر داشته و ردیف «د» را باز میکنیم .دیده میشود در نخست کلماتی که حرف اول آنها «د» و حرف دوم آن «الف» است مانند:


دافع، دانه، دایر و... به نظر میرسد پس از آن کلماتی که حرف اول آن «د» و بعد «ر» و بعد «ج» بود میتوانیم معتا و مفعوم لغت خود را دریافت کنیم و آن وقت به کلمه «درج» میرسیم و معنای آن روبه روی آن با علامت های مختلف قرار دارد...


(نویسنده: رقیهAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160