عجب دنیاییست!

Posted on atعجب روزگاریست! این انسان را از مشت گلی آفرید ونسل به نسل او را افزایش داد. به گروپ ها و طبقه ها ، نژادها، قوم ها تقسیم نموده که هر کدام دینی را پیروی می نمایند خوشا به حال کسانی که راه خویش را درست انتخاب نموده اند ومطابق همان دینی که حق است پیش می روند و زنده گی دنیایی وآخرت شان را موفق وکامیاب سپری می نمایند


.
عجب روزگاریست! می جنگد با این انسانهای نا توان. می گریاند این انسانهای بیچاره را،  یکی را در مقامی رساند که هیچ نداند اما یکی را در مقام چی که در جایی نرساند. یعنی یکی را در ثروتمندی اش غرق نموده وبا درد یارش کرده اورا چنان ساخته که از حال خویش بی خبر است. اما یکی را در فقیری اش چنان قوی ساخته که به هر چیز کنجکاو بوده واو را به فکرهای مختلف وادار می نمایدعجب دنیاییست! گهی گریه گهی خنده، چه زیباست لحظه های خوشی که همش در حال خندیدن هستیم چه غم ناک است لحظه هایکه همش غم داریم ودر حال گریه کردن هستیم. خدا غم را نشان ندهد بسیار سخت است بیایید دعا کنید که خدا غم ها را نشان ندهد وهمیشه خوشحال باشیم اما در این لحظه های خوشی نباید خدا را فراموش کرد زیرا غم ها را خدا برای دل شکستن ونزدیک شدن به سوی خود می دهدعجب دنیاییست ! نه عجب امتحانیست ! که آدمها هر کدام شان به قسم های گونا گونی مورد امتحان قرار می گیرند. خوشا به حال کسانی که از این امتحان کامیاب وپیروز بیرون می آیند اما بسا بدا به حال آنانیکه نمی توانند این امتحان را به خوبی سپری نمایند وموفق شوند.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160