خدایا صدایت میکنم

Posted on at


خدایا تو همه چیز منی تو دوست هم صحبتم هستی خدایا من اگر هر چه دارم همه از برکت تو است خدایا من این همه را میدانم که تو هیچ وقت بندی خود را ناامید نمیکنی و او را همیشه به رای راست هدایت میکنی خدایا بسیار زیاد سپاس گذارم از این که من را یک بندی کاملا مسلمان آفرید و به من و دیگران رای راست را نشان دادیخدایا به هر آنچه که نسیبم می کنی شکر گذارم  خدایا این را میدانم که بدون فرمان تو حطا یک مورچه هم به روی زمین زندگی کرد نمیتواند خدایا من و تمام مردم مسلمان را توفیق بده تا همی ما بتوانیم عبادت تو را بجا بی آوریم  و به مردم بیچاره و ستم دید خود کمک کنیم تا تو و تمام مردم از ما راضی باشند خدایا من از تو این را میخواهم که کمک کنی تا تمام کارهای که بر خلاف شریعت اسلامی هست آنها را انجام ندهم چون من می خواهم که کارهای انجام دهم که تو را خوش بیاید پس خدایا کمک کن چون به آن بهشت نازنین تو ضرورت دارم  خدایا وقتی تو را عبادت میکنم تمام غم های خود را فراموش میکنم چون عبادت تو مرا به هر آن چیزی که میخوام می رساند وقتی که نماز میخوانم و تو را یاد میکنم خود را بسیار راحت احساس میکنم پروردگار تا بتوانم همیشه عبادت تو را بجا می آورم  چون میدانم که بقیر از تو کسی نیست که من را کمک کند خدایا شکرخدایا من همیشه به این فکر میکنم که چرا بعضی از اشخاص تو را عبادت نمیکند و چیزهای را که ساختی دست خودشان است عبادت میکنند خدایا آنها این همه خوبی های تو را نمیبینم خدایا آنها به این فکر نیستن که آنها را کی آفرید و برایشان کی این همه دار و ندار را داد است  خدایا این همه اشخاص را از این گمراهی نجات بده خدایا آنها را به رای راست هدایت کن چون آنها به تو خیلی ضرورت دارند شاید آنها اگر یک بار عبادت تو را بکنند دیگر از تو روی نگرداند چون عبادت تو خیلی لذت بخش است


 About the author

160