رویای شیرین من

Posted on atهر شخص در زنده گی خود یک رویای دارد که همیشه می خواهد رویا اش بر آورده شود.بعضی ها از دوران کودکی تادوران پیری خود رویای دارد .مانند یک خواب است بعضی ها بر آورده شده به واقعت تبدیل می شود .وبعضی ها هیچ بر آورده نمی شود مانند یک خواب به زنده گی یک انسان می ماند مانند اینکه انسان آرزو دارد .که در زنده گی به یک رشته دلخواه خود کامیاب شود آن یک رویا است .انسان وقتی به گذاشته خود کاری را انجام داده باشد که آن کار خوب بوده است. 


 


 


وقتیکه چشم های خود را بسته کرده آن لحظه در ذهن آن باز دوباره تکرار می شود.چطور با یک چشم بهم زدن می توانیم رویای خود را ببینیم ؟اینگونه که یک شخص آرزو دارد که به پوهنتون کامیاب شود .به رشته دلخواه خویش را می خواند وایفای وظیفه هم کرده است آرزوی من به عنوان یک خانم این است که خداوند(ج)تمام اشخاصیکه هر آرزوی که دارند برساند .چون انسان های هستند که همیشه برای آرزوی که دارند همیشه دعا می کنند که آرزوی شان برآورده شود. 


 


 


 


آیا تا به حال شده که آ رزوی شما بدون کدام مشکل برآورده شده باشد؟خداوند(ج)هیچ انسانی را به بدون اینکه تمام آرزویش برآورده شود.بعضی اشخاص هستند در زنده گی بخاطر گذشته خود بسیار اشک می ریزند آیا آنها لیاقت دارند که یک شخص به آن اشک بریزد ؟نخیر بعضی ها به فکر خود شان هستند اصلاًدرباره جانب مقابل خود هیچ فکر نمی کندبه این آرزو گفته نمی شود .که برای یک شخص غیر قابل اعتماد اشک ریخت به امید هر بیشتر زنده گی ؛


 


 
About the author

160